آموزش الگوریتم نویسی در برنامه نویسی (بخش اول)

الگوریتم نویسی و تعریف آن در برنامه نویسی

الگوریتم نویسی یعنی مجموعه دستوراتی که برای روش حل یک مساله از شروع تا پایان در نظر میگیریم. میتوان گفت الگوریتم مهمترین بخش برنامه نویسی است. معمولاً برای نوشتن یک برنامه، ابتدا مساله را در ذهن خود حل میکنیم، سپس الگوریتم آن را به زبان روان و فارسی از شروع تا پایان مینویسیم. در انتها الگوریتم نوشته شده را به زبان برنامه نویسی تبدیل میکنیم…

مثال های الگوریتم نویسی

برای درک بهتر الگوریتم، مثال های نسبتاً ساده ای را با هم حل میکنیم و نحوه تبدیل آن به زبان برنامه نویسی C++ را یاد میگیریم. نکته مهمی که باید در نظر داشته باشید این است که الگوریتم نویسی در تمامی زبان های برنامه نویسی یکسان است و فقط Syntax آن زبان متفاوت خواهد بود.

مثال: الگوریتمی بنویسید که دو عدد را جمع کند و حاصل را نمایش دهد.

حل:

1 – شروع

2 – ابتدا عدد A را بگیر.

3 – عدد B را بگیر.

4 – عدد A و B را با هم جمع کن

5 – حاصل جمع را در خروجی نمایش بده (حاصل جمع A و B)

6 – پایان

توضیح: منظور از “عدد را بگیر” این است که عددی را از ورودی کیبورد رایانه دریافت کنیم. و منظور از “در خروجی نمایش بده” یعنی نمایش دادن در مانیتور است. حال میخواهیم این الگوریتم را به زبان ++C تبدیل کنیم. اعداد استفاده شده را اعداد صحیح در نظر میگیریم:


1
2
3
4
int A, B;
cin >> A;
cin >> B;
cout << A + B;

مثال: الگوریتم نویسی برنامه ای که میانگین سه عدد را بگیرد و نمایش دهد.

1 – شروع

2 – عدد A را بگیر

3 – عدد B را بگیر

4 – عدد C را بگیر

5 – اعداد A و B و C را با هم جمع کن و حاصل را در D ذخیره کن.

6 – عدد D را بر 3 تقسیم کن و حاصل را در D ذخیره کن.

7 – حاصل (D) را نمایش بده.

8 – پایان.

برای تبدیل الگوریتم به زبان برنامه نویسی ++C بایست به این نکته توجه کنیم که در اینجا چون از تقسیم استفاده میکنیم عدد D را از نوع float تعریف میکنیم تا قابلیت ذخیره و نمایش اعشار را داشته باشد اما میتوانیم اعداد A و B و C را به صورت عدد صحیح (int) تعریف کنیم چون در صورت مساله از ما خواسته نشده که این اعداد قابلیت نمایش اعشار داشته باشند:


1
2
3
4
5
6
7
8
int A, B, C;
float D;
cin >> A;
cin >> B;
cin >> C;
D = A + B + C;
D = D / 3;
cout << D;

 مثال: الگوریتم نویسی برنامه ای که عددی را از ورودی بگیرد مشخص کند زوج است یا فرد.

حل: میدانیم که تفاوت عدد زوج و فرد زمانی مشخص میشود که عدد را بر 2 تقسیم کنیم. اگر باقیمانده تقسیم صفر شد میفهمیم عدد زوج است و اگر باقیمانده 1 شد یعنی عدد فرد است.

1- شروع

2- عدد A را از ورودی دریافت کن.

3- عدد A را بر 2 تقسیم کن و باقیمانده تقسیم را در B ذخیره کن.

4- اگر B برابر با صفر بود در خروجی چاپ کن “زوج است” در غیر اینصورت چاپ کن “فرد است”

5- پایان

برای تبدیل این الگوریتم به زبان ++C میبایست از دستور شرطی if و همچنین از عملگر باقیمانده تقسیم (%) استفاده کنیم:


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
int A, B;
cin >> A;
B = A % 2;
if (B == 0)
{
cout << "Zoj Ast";
}
else
{
cout << "Fard Ast";
}

رسم فلوچارت این برنامه به صورت زیر خواهد بود:

فلوچارت و الگوریتم


 مثال: الگوریتم برنامه ای که اعداد کوچکتر از 10 را در خروجی چاپ کند.

حل: در اینجا نیاز به یک شمارنده داریم که از عدد 1 تا 9 را به صورت یکواحد به یکواحد شمرده و در خروجی نمایش دهد. باید یک شرط قرار دهیم که هر زمان این شمارنده از 10 بزرگتر شد برنامه متوقف شود.

1- شروع

2- عدد A را برابر با 1 قرار بده.

3- عدد A را در خروجی چاپ کن.

4- عدد A را با 1 جمع کن و حاصل را در A ذخیره کن.

5- اگر A کوچکتر از 10 بود به مرحله ی 3 برگرد.

6- پایان.

دقت داشته باشید که در مرحله 5 اگر A بزرگتر از 10 باشد، برنامه به مرحله 6 یعنی پایان میرود ولی اگر A کوچکتر از 10 باشد به مرحله 3 برمیگردد یعنی یک تکرار که به تکرار در برنامه نویسی در اصطلاح “حلقه” میگوییم. نمایش این برنامه (حلقه) به زبان ++C به این صورت است:


1
2
3
4
for (int A=1; A  < 10; A++)
{
cout << A;
}

 مثال: الگوریتم برنامه ای که اعداد زوج کوچکتر از 20 را در خروجی چاپ کند.

حل: ابتدا به یک شمارنده (A) نیاز داریم که بتواند اعداد 1 تا 19 تا بشمارد و اعداد زوج آن را در خروجی نمایش دهد. در مثال های قبلی دیدیم که وقتی باقیمانده تقسیم یک عدد بر 2 برابر با صفر بود یعنی آن عدد زوج است. پس در اینجا یک عدد دیگر (B) تعریف میکنیم که بتواند باقیمانده تقسیم A بر 2 را در خود ذخیره کند. اگر B برابر با صفر بود میفهمیم عدد زوج است.

1- شروع

2- عدد A را برابر با 1 قرار بده.

3- عدد A را با 1 جمع کن و حاصل را در A ذخیره کن.

4- عدد A را بر 2 تقسیم کن و باقیمانده تقسیم را در B ذخیره کن.

5- اگر A بزرگتر یا مساوی 20 بود برو به مرحله 8.

6- اگر B برابر با صفر بود در خروجی A را چاپ کن.

7- برگرد به مرحه 3.

8- پایان.

توجه داشته باشید که در مرحله 5 تنها زمانی که هر دو شرط برقرار باشد یعنی هم B برابر با صفر باشد و هم A کوچکتر از 20 باشد، عمل چاپ و رفتن به مرحله 3 انجام میشود در غیراینصورت از مرحله 5 گذر میکند و به مرحله 6 یعنی پایان میرود.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
int A, B;
for (A=1; A  < 20; A++)
{
B = A % 2;
if (B == 0)
{
cout << A;
}
}

فلوچارت برنامه فوق به صورت زیر است:

فلوچارت و الگوریتم


 مثال: الگوریتم برنامه ای که عددی را از ورودی بگیرد و یکان آن را در خروجی چاپ کند.

حل: برای اینکه یکان یک عدد صحیح را بتوانیم مشخص کنیم، کافیست باقیمانده تقسیم آن عدد بر 10 را بگیریم. برای مثال اگر عدد صحیح 352 را در نظر بگیریم و آن را بر 10 تقسیم کنیم خارج قسمت عدد 35 و باقیمانده عدد 2 میشود که همان یکان آن است.

1- شروع

2- عدد A را از ورودی دریافت کن.

3- عدد A را بر 10 تقسیم کن و باقیمانده تقسیم را در B ذخیره کن.

4- عدد B را در خروجی چاپ کن.

5- پایان.


1
2
3
4
int A, B;
cin >> A;
B = A % 10;
cout << B;

جهت شناخت بیشتر انواع داده ها آموزش داده ها و متغیرها را مطالعه کنید.


مثال: الگوریتم برنامه ای که اعداد کوچکتر از 10 را با هم جمع کند و حاصل را نمایش دهد.

حل: نیاز به یک شمارنده داریم که اعداد 1 تا 9 را بشمارد (توسط یک حلقه تکرار) و همچنین نیاز به یک متغیر دیگر داریم که بتواند مجموع این اعداد را در خود ذخیره کند. نام شمارنده را A میگذاریم و حاصل جمع را B مینامیم.

1- شروع

2- مقدار 1 را در عدد A قرار بده و مقدار 0 را در B قرار بده.

3- مقدار A را با B جمع کن و حاصل را در B ذخیره کن.

4- عدد A را با 1 جمع کن و حاصل را در A ذخیره کن.

5- اگر A کوچکتر از 10 بود برگرد به مرحله 3.

6- عدد B را در خروجی نمایش بده.

7- پایان.


1
2
3
4
5
6
int B = 0;
for (int A = 1; A  < 10; A++)
{
B = A + B;
}
cout << B;

لطفاً توجه داشته باشید که ما مقدار اولیه 0 را به B نسبت دادیم. دلیل این است که برای اولین بار که حلقه انجام میشود یعنی زمانی که دستور B=A+B میخواهد اجرا شود در سمت راست تساوی متغیر B باید دارای یک مقدار اولیه باشد تا بتواند در محاسبات ریاضی استفاده شود. به یاد داشته باشید که در کار با اعداد، سمت راست تساوی همیشه یک عملیات ریاضی است و در عملیات ریاضی تمام متغیرها باید دارای مقدار باشند.


 مثال: الگوریتم برنامه ای که 10 عدد را از ورودی دریافت کند و میانگین آنها را محاسبه و حاصل را در خروجی چاپ کند.

حل: به یک حلقه نیاز داریم که 10 بار تکرار شود. پس به یک شمارنده حلقه نیاز داریم که آن را A مینامیم. متغیری به نام B داریم که اعدادی که از ورودی میگیریم را در آن قرار میدهیم. به یک متغیر دیگر به نام C نیاز داریم که هر بار که عددی را از ورودی میگیرد آن را در C جمع کند تا در نهایت با استفاده از آن بتوانیم میانگین را حساب کنیم.

1- شروع

2- عدد A را برابر با 0 قرار بده.

3- عدد C را برابر با 0 قرار بده.

4- عدد B را از ورودی بگیر.

5- عدد B را با C جمع کن و حاصل را در C ذخیره کن.

6- عدد A را با 1 جمع کن و حاصل را در A ذخیره کن.

7- اگر A کوچکتر از 10 بود برو به مرحله 4.

8- عدد C را در خروجی نمایش بده.

9- پایان.


1
2
3
4
5
6
int A, B, C=0;
for (A=0; A <10; A++) { cin >> B;
C = C + B;
}
C = C / 10;
cout << C;

لطفاً توجه داشته باشید که در مثال فوق ما شمارنده A را از صفر شروع کردیم و در شرط حلقه A <10 را استفاده کردیم یعنی از 0 تا 9 که در مجموع میشود 10 عدد.


 مثال: الگوریتم برنامه ای که نمرات 20 دانشجو را از ورودی دریافت و مشخص کند چه تعداد از آنها نمره قبولی را کسب کرده اند.

حل: به یک شمارنده برای ذخیره تعداد دانشجویان قبول شده نیاز داریم و به یک حلقه با تکرار 20 بار نیاز داریم که در هر بار تکرار یک نمره از ورودی بگیرد و بررسی کند که آیا آن نمره 10 یا بیشتر (نمره قبولی) بوده است یا خیر. شمارنده تعداد قبول شده ها را Count مینامیم و شمارنده حلقه را K و نمره ای که از ورودی میگیرد را Num نامگذاری میکنیم.

1- شروع

2- عدد Count را برابر با 0 قرار بده.

3- عدد K را برابر با 0 قرار بده.

4- عدد Num را از ورودی دریافت کن.

5- اگر Num بزرگتر یا مساوی 10 بود یکواحد به Count اضافه کن.

6- یک واحد به K اضافه کن.

7- اگر K کوچکتر از 20 بود برو به مرحله 4.

8- عدد Count را در خروجی نمایش بده.

9- پایان.

میدانیم که نمرات درسی دارای اعشار هم هستند، پس متغیر Num را از نوع float تعریف میکنیم که قابلیت دریافت اعشار هم داشته باشد.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
int Count = 0,
float Num;
for (int K=0; K  < 20; K++) {
cin >> Num;
if (Num >= 10)
{
Count = Count + 1;
}
}
cout << Count;

 مثال: الگوریتم برنامه ای که عددی را از ورودی دریافت کند و صدگان آن را مشخص کند و در خروجی نمایش دهد.

حل: مطابق مثال های قبلی میدانیم که اگر یک عدد صحیح را بر 10 تقسیم کنیم، باقی مانده تقسیم آن همان یکان آن عدد است. در اینجا ما صدگان عدد را نیاز داریم. پس ابتدا عدد را بر 100 تقسیم میکنیم تا یکان و دهگان آن حذف شود سپس باقیمانده تقسیم بر 10 میگیریم.

1- شروع

2- عدد A را از ورودی دریافت کن.

3- عدد A را بر 100 تقسیم کن و حاصل را در A ذخیره کن.

4- باقی مانده تقسیم عدد A بر 10 را در B ذخیره کن.

5- عدد B را در خروجی نمایش بده.

6- پایان.


1
2
3
4
5
int A, B;
cin >> A;
A = A / 100;
B = A % 10;
cout >> B;

برای مثال اگر عدد صحیح 1256 را در نظر بگیریم، میخواهیم صدگان آن یعنی عدد 2 را در خروجی نمایش دهیم. حال اگر یکبار آن را بر 100 تقسیم کنیم عدد 12 باقی میماند. اگر باقیمانده تقسیم عدد 12 بر 10 را در نظر بگیریم، عدد 2 باقی میماند که همان جواب مساله است.

واضح است که این برنامه فقط برای اعداد بزرگتر از 100 (که دارای صدگان هستند) جواب میدهد.


 مثال: الگوریتم برنامه ای که عددی را از ورودی دریافت کند و مشخص کند چند رقمی است.

حل: در اینجا به یک شمارنده و یک حلقه نیاز داریم. شمارنده تعداد ارقام را مشخص میکند که در اینجا با نام Counter تعریف کرده ایم. میدانیم که با تقسیم هر عدد بر 10 میتوانیم یکان آن عدد را حذف کنیم. در اینجا به کمک حلقه، عدد مورد نظر را n بار بر 10 تقسیم میکنیم تا جایی که عدد صفر شود و با هر تقسیم یک واحد به شمارنده اضافه میکنیم.

1- شروع.

2- عدد A را از ورودی دریافت کن.

3- عدد A بر 10 تقسیم کن و حاصل را در A ذخیره کن.

4- عدد Counter را با 1 جمع کن و در Counter ذخیره کن.

5- اگر A بزرگتر از صفر بود، برو به مرحله 3.

6- عدد Counter را در خروجی نمایش بده.

7- پایان.


1
2
3
4
5
6
7
int A, Counter=0;
while (A > 0)
{
A = A / 10;
Counter = Counter + 1;
}
cout << Counter;

 

—> قسمت دوم آموزش الگوریتم نویسی <—

لینک های مفید:

الگوریتم – ویکی پدیا

پروژه نرم افزار دیتابیس آفلاین Access

131 thoughts on “آموزش الگوریتم نویسی در برنامه نویسی (بخش اول)

 1. سلام بر همه دوستان
  این الگوریتمی پاسخ مهمی دارد هرکسی که توان انجام آن را دارد پاسخ را اعلام کند…

  الگوریتمی بنویسید که آرایه ای به طول n را از ورودی بگیرد و آرایه ای به طول n تولید کند به نحوی که هر خانه خروجی برابر حاصلظرب تمامی خانه های ورودی به غیر از خانه متناظر باشد

  1. با فرض اینکه n=10:

   1
   2
   3
   4
   5
   6
   7
   8
   9
   10
   11
   12
   13
   14
   15
   16
   17
   18
   19
   20
   21
   22
   int A[10];
   int B[10];
   for (int k=0;k<10;k++)
   {
         cin >> A[k];
   }
   for (int i=0; i<10;i++)
   {
         int multi = 1;
         for (int j=0;j<10;j++)
         {
               if ( j != i )
               {
                     multi = multi * A[j];
               }
         }
         B[i] = multi;
   }
   for (int s=0;s<10;s++)
   {
         cout << B[s];
   }
  2. سلام ادمین جان ممکنه اینارو بهم جواب بدی بی زحمت الان گیر کردم.
   1.برنامه ای که شمارش اعداد رو از 9به 0بشمره
   2.برنامه ای که اعدادو از 0تا9فقط اعدا زوج رو بشمره
   3.برنامه شمارنده ای که اعداد0تاfرو بشمره
   4.برنامه شمارنده ای که 0تا 9رو روی سون سگمنت(اند)مشترک نشون بده

 2. سلام
  لطفا این دوتا رو حل کنین
  الگوریتمی بنویسید که طول اضلاع یک مثلث را خوانده محیط و مساحت آن را حساب کنید.

  الگوریتمی بنویسید که طول زمانt برحسب ثانیه را به عنوان ورودی دریافت نمایدو مشخص نماید چند ساعت چند دقیقه و چند ثانیه است.

  1. 1- برنامه ای که محیط و مساحت مثلت را حساب کند (با فرض اینکه x قاعده و y ارتفاع مثلث باشد):

   1
   2
   3
   4
   int x, y, z;
   cin >> x >> y >> z;
   cout << "Mohit:" << x+y+z;
   cout << "Masahat: " << x*y/2;

   2- برنامه تبدیل ثانیه به ساعت، دقیقه و ثانیه

   1
   2
   3
   4
   5
   6
   7
   int t;
   cin >> t;
   int H, M, Sec;
   H = t / 3600;
   M = (t / 60) % 60;
   Sec = t % 60;
   cout << H << ":" << M << ":" << Sec;
   1. الگوریتمی بنویسید ک عناصر یک ارایه ۵۰ عنصری را از ورودی بخاند سپس اعداد اول ارایه را د خروجی چاپ کند

    2. الگوریتمی که ۱۰۰ عدد را خوانده و در ارایه یی قرار دهد سپس عدد دیگری مثلا x را خوانده و به دنبال عددد در ارایه بگردد

 3. با سلام و خسته نباشید ببخشید میشه برنامه برعکس کردم یا مقلوب اعداد رو بگین خیلی ممنون میشم لازم دارم شدید

 4. سلام ببخشید این الگوریتم روو میتونید بنویسید؟؟

  الگوریتمی بنویسید که بدون متغیر سومی محتویات دو متغیر را عوض کند!!

  1. برنامه تغییر مقدار دو متغیر بدون کمک متغیر سوم:
   int A = 2;
   int B = 3;
   A = A + B;
   B = A – B;
   A= A- B;
   توضیح اینکه مقدار دو متغیر A و B را در ابتدا 2 و 3 در نظر گرفتیم که هر مقداری به دلخواه میتوانند باشند.

 5. سلام لطفا اینو حل کنین
  برنامهای بنوسید که یک عدد را گرفته سپس حاصل جمع مقسوم علیههای آن را چاپ کند

  1. برنامه حاصل جمع مقسوم علیه های یک عدد به زبان C++:

   1
   2
   3
   4
   5
   6
   7
   8
   9
   10
   11
   12
   int n;
   int sum = 0;
   cout <<" Enter Number :";
   cin >>n;
   for(int i = 1; i <= n ; i++)
   {
        if( n % i == 0 )
        {
             sum = sum + i;
        }
   }
   cout << sum;
 6. سلام لطفا اینو به زبان فارسی حل کنین خیلی ممنون میشم

  برنامهای بنوسید که یک عدد را گرفته سپس حاصل جمع مقسوم علیههای آن را چاپ کند

  1. برنامه حاصل جمع مقسوم علیه های یک عدد به فارسی:
   1- مقدار Sum را برابر صفر قرار بده
   2- مقدار n را از ورودی دریافت کن
   3- مقدار i را برابر با 1 قرار بده
   4- اگر i کوچکتر یا مساوی n بود برو به مرحله 5 در غیراینصورت برو به مرحله 7
   5- اگر باقیمانده تقسیم n بر i برابر با صفر بود، مقدار قبلی sum را با i جمع کن و در sum ذخیره کن
   6- یکواحد به i اضافه کن و برو به مرحله 4
   7- مقدار sum را در خروجی نمایش بده

 7. سلام
  این دو الگوریتم چه فرقی با هم دارند

  *الگوریتمی بنویسید که تعداد ۵ عدد را از ورودی خوانده، اعداد زوج را در خروجی چاپ می کند

  *الگوریتمی بنویسید که ۵ عدد را از ورودی بگیرد و تعداد اعدادی که زوج هستند که را در خروجی چاپ کند

  1. فرض کنید پنج عددی که از ورودی گرفته شده اینها هستند: 10-11-1-5-8
   در الگوریتم اول در خروجی چاپ میشود: 10-8 که در واقع اعداد زوجی هستند که در بین این پنج عدد وجود دارد
   اما در الگوریتم دوم در خروجی چاپ میشود: 2 که “تعداد” اعداد زوجی هستند که وجود دارند

 8. سلام
  خیلی ممنون که لطف میکنین به سوالامون جواب میدین
  ببخشید چطور میتونم به نوشتن این برنامه ها و الگوریتم ها مسلط بشم و درست و حسابی یادشون بگیرم آخه من تو نوشتنشون خیلی مشکل دارم درکشون یه خورده برام سخته
  میشه راهکارشو بگین و اینکه یه منبع خوب معرفی کنین

  1. خیلی عادیه که اولش براتون دشوار باشه.
   کمی تمرین فقط لازمه
   هر الگوریتم هرچقدر هم که ساده باشه رو بارها و بارها مرور کنید تا کامل درکش کنید.
   الگوریتم هایی که توی همین پست و پست بعدی (قسمت دوم) نوشتیم مثال های خوبی برای شروع و تمرین هستند. در پست های بعدی که میذاریم مثال های بیشتری رو توضیح میدیم
   بعد از مدتی تمرین، هر الگوریتم جدیدی هم که بخواید بنویسید با کمی فکر خودتون میتونید حل کنید
   و پیشنهاد میکنم به صورت عملی برنامه ها رو در Visual Studio پیاده سازی کنید.
   آموزش اجرای ویژوال استودیو در سایت ما هست، هر سوال دیگه ای در این رابطه داشته باشید بپرسید حتماً پاسخ داده میشه

 9. ممنون از لطف بیش از اندازه اتان خدا خیرتان بدهد
  ممنون میشم اینم حل کنین و توضیح بدین منظورش از اعداد کامل چی هست البته به زبان فارسی
  برنامه ای بنوسید که100 عدد را گرفته سپس تعداد اعدادی که کامل هستد را چاپ کند

  1. منظور از عدد کامل، عددی است که برابر باشد با مجموع مقسوم علیه هایش به جز خودش. اولین عدد کامل، عدد 6 است زیرا: 6=3+2+1 به طوریکه تمام اعداد 3 و 2 و 1 مقسوم علیه های عدد 6 هستند.
   حالا برای حل این مساله و نوشتن الگوریتم آن، همان الگوریتم قبلی که براتون نوشته بودم، یعنی: “برنامه ای که حاصل مجموع مقسوم علیه های یک عدد را چاپ کند” را با کمی تغییر به الگوریتم جدیدی تبدیل میکنیم.

   برنامه به زبان C++

   1
   2
   3
   4
   5
   6
   7
   8
   9
   10
   11
   12
   13
   14
   15
   16
   17
   18
   19
   20
   21
   22
   23
   int A[100];
   for (int k=0; k < 100; k++)
   {
        int n;
        int sum = 0;
        cout <<" Enter Number :";
        cin >>n;
        for(int i = 1; i < n ; i++)
        {
             if( n % i == 0 )
             {
                  sum = sum + i;
             }
        }
        if (sum == n)
        {
             A[k] = n;
        }
   }
   for (int j=0; j<100; j++)
   {
        cout << A[j] << endl;
   }
 10. خیلی عذر میخوام
  عدد کامل منظورم بود و اینکه میشه به زبان فارسی بنویسیدش چون هنوز اینجوری کار نکردیم
  واینکه زبان c با c++ فرقی داره؟

  1. بله بنده هم عدد کامل رو نوشته بودم براتون، غلط املایی بود اصلاح شد.
   زبان C++ همان کامل شده زبان C هست. در حال حاضر زبان C تقریباً منسوخ شده و همه برنامه نویسان با C++ کار میکنند. ولی ایرادی هم نداره جهت یادگیری از C شروع کنید
   الگوریتم فوق به زبان فارسی:
   1- آرایه ای به نام A به طول 100 تعریف کن.
   2- مقدار K را برابر صفر قرار بده
   3- اگر k کوچکتر از 100 بود، برو به مرحله 4 در غیر اینصورت برو به مرحله 11
   4- مقدار sum را برابر صفر قرار بده و n را از ورودی دریافت کن
   5- مقدار i را برابر 1 قرار بده
   6- اگر مقدار i کوچکتر از n بود برو به مرحله 7 در غیر اینصورت برو به مرحله 9
   7- اگر باقیمانده تقسیم n بر i برابر صفر بود، مقدار قبلی sum را با i جمع کن و در sum ذخیره کن
   8- یکواحد به i اضافه کن و برو به مرحله 6
   9- اگر sum برابر با n بود، n را در خانه i ام آرایه A ذخیره کن.
   10- یکواحد به k اضافه کن و برو به مرحله 3
   11- مقدار j را برابر صفر قرار بده
   12- اگر j کوچکتر از 100 بود، برو به مرحله 13 در غیراینصورت برو به مرحله 15
   13- خانه j ام آرایه A را در خروجی نمایش بده
   14- یکواحد به j اضافه کن و برو به مرحله 12
   15- پایان

  1. الگوریتم اعداد دو رقمی مضرب 5:
   برای حل این مساله، با کمک یه حلقه از 10 تا 99 تمام اعداد را بررسی میکنیم به اینصورت که هر عددی که باقیمانده تقسیمش بر 5، برابر با صفر بود یعنی آن عدد بر 5 بخش پذیر است بنابراین مضربی از 5 است.
   1- شروع
   2- مقدار i را برابر 10 قرار بده
   3- اگر i کوچکتر یا مساوی 99 بود برو به مرحله 4 در غیر اینصورت برو به مرحله 6
   4- اگر باقیمانده تقسیم i بر 5 برابر صفر بود، i را در خروجی نمایش بده.
   5- یکواحد به i اضافه کن و برو به مرحله 3
   6- پایان

   برنامه به زبان C++:

   1
   2
   3
   4
   5
   6
   7
   for (int i=10; i<=99; i++)
   {
       if (i % 5 = 0)
       {
           cout << i << endl;
       }
   }
 11. سلام ببخشید من یه عکس توی ایمیلتون براتون فرستادم یه چندتا سواله
  میشه به زبان c حلشون کنین ممنون میشم واسه فردا لازمشون دارم

 12. سلام براتون فرستادمش
  اشتباهی واسه یه ایمیل دیگه فرستاده بودم
  میشه سریع حلشون کنین

 13. سلام
  میشه این دوتا رو به زبان c حل کنین

  برنامه ای بنویسید که سه عدد A, B ,C را از کاربر دریافت کند و سپس کوچکترین عدد را چاپ کند.

  برنامه ای بنویسید که سه عدد A, B ,C را از کاربر دریافت کند و سپس بزرگترین عدد را چاپ کند

  1. حل الگوریتم پیدا کردن ماکزیمم یا مینیمم اعداد:
   در ساده ترین روش، ما میتوانیم سه عدد A,B,C را ابتدا تعریف کنیم و از ورودی دریافت کنیم، سپس این اعداد را با یکدیگر مقایسه کنیم و بزرگترین یا کوچکترین آنها را نمایش بدیم. برای مثال الگوریتم پیدا کردن بزرگترین عدد بین سه عدد به صورت زیر خواهد بود:

   1
   2
   3
   4
   5
   6
   7
   8
   9
   10
   11
   12
   13
   14
   int A,B,C;
   cin >> A >> B >> C;
   if (A > B && A > C)
   {
       cout << A;
   }
   if (B > A && B > C)
   {
       cout << B;
   }
   if (C > A && C > B)
   {
       cout << C;
   }

   اما، به عنوان یک برنامه نویس واقعی، میبایست الگوریتم را به نحوی بنویسیم که در هر شرایطی کارکرد خود را از دست ندهد. مثلاً فرض کنید میخواهیم الگوریتم بزرگترین عدد بین 100 عدد را محاسبه کنیم، واضح است که از روش بالا نمیتوان استفاده کرد زیرا مقایسه کردن 100 عدد با یکدیگر نیازمند نوشتن صدها یا هزاران خط برنامه نویسی است. بنابراین از حلقه و آرایه برای این منظور استفاده میکنیم که به صورت زیر خواهد بود:

   1- الگوریتم پیدا کردن بزرگترین عدد بین چند عدد:

   1
   2
   3
   4
   5
   6
   7
   8
   9
   10
   11
   12
   13
   14
   15
   int A[3];
   int max;
   for (int i=0; i< 3; i++)
   {
       cin >> A[i];
   }
   max = A[0];
   for (int j=0; j<3; j++)
   {
       if (A[j] > max)
       {
           max = A[i];
       }
   }
   cout << max;

   2- الگوریتم پیدا کردن کوچکترین عدد:

   1
   2
   3
   4
   5
   6
   7
   8
   9
   10
   11
   12
   13
   14
   15
   int A[3];
   int max;
   for (int i=0; i< 3; i++)
   {
       cin >> A[i];
   }
   max = A[0];
   for (int j=0; j<3; j++)
   {
       if (A[j] < max)
       {
           max = A[i];
       }
   }
   cout << max;

   بنابراین، به کمک حلقه و آرایه الگوریتم را به نحوی نوشتیم که برای تعداد بیشتر از 3 عدد نیز کاربرد داشته باشد. برای این منظور کافیست در الگوریتم فوق هرجا عدد 3 باشد، را به تعداد جدید تغییر بدید مثلا اگر 100 عدد دارید به جای 3 بنویسید 100 و تغییر دیگری در الگوریتم نیاز نیست

 14. با سلام لطفا اگه میشه اینو حل کنین
  برنامه‌ای بنویسید که سه عدد صحیح مثبت را به عنوان ورودی از کاربر دریافت کند و در صورتی که امکان ساخت مثلث قائم الزاویه با طول اضلاع داده شده وجود داشته باشد YES و در غیر این صورت NO چاپ کند.

  1. حل: بررسی امکان رسم مثلث قائم الزاویه با سه عدد دریافتی از ورودی.
   میدانیم که در مثلث قائم الزاویه طبق قضیه فیثاغورس، مربع وتر = مربع یک ضلع + مربع ضلع دیگر
   و همچنین میدانیم که وتر، بزرگترین ضلع است.
   بنابراین برای حل این مساله، میبایست:
   الف) اضلاع را شناسایی میکنیم (بزرگترین عدد وتر است و دو عدد دیگر اضلاع هستند)
   ب) با استفاده از قضیه فیثاغورس بررسی میکنیم که آیا امکان رسم مثلث وجود دارد یا خیر
   حل مساله به زبان C++:

   1
   2
   3
   4
   5
   6
   7
   8
   9
   10
   11
   12
   13
   14
   15
   16
   17
   18
   19
   20
   21
   22
   23
   24
   25
   26
   27
   28
   29
   30
   int A,B,C;
   int vatar, zel1, zel2;
   cin >> A >> B >> C;
   if (A > B && A > C)
   {
       vatar = A;
       zel1 = B;
       zel2 = C;
   }
   if (B > A && B > C)
   {
       vatar = B;
       zel1 = A;
       zel2 = C;
   }
   if (C > A && C > B)
   {
       vatar = C;
       zel1 = A;
       zel2 = B;
   }

   if (vatar*vatar == zel1*zel1 + zel2*zel2)
   {
       cout << "YES";
   }
   else
   {
       cout << "NO";
   }

   جهت تست برنامه سه عدد 10و24و26 را به برنامه بدهید.

 15. سلام ممکنه اینارو حل کنین:
  برنامه اي بنويسيد كه عدد n را دريافت كرده و حاصل سري زير را چاپ كند: 1 + 3 – 5 + 7 – 9 + 11… – n

  برنامه اي بنويسيد كه عدد x را دريافت كرده و مجموع ارقام زوج و تعداد ارقام زوج را چاپ كند

  1. سوال1: برنامه ای که n را بگیرید و حاصل سری 1+3-5+7-9+11…n را چاپ کند:
   حل: به زبان C++

   1
   2
   3
   4
   5
   6
   7
   8
   9
   10
   11
   12
   13
   14
   15
   16
   17
   18
   int n;
   cin >> n;
   int sign = 0;
   int sum = 1;
   for (int i = 3; i <= n; i = i + 2)
   {
       if (sign == 0)
       {
           sum = sum + i;
           sign = 1;
       }
       else if (sign == 1)
       {
           sum = sum - i;
           sign = 0;
       }
   }
   cout << sum;

   توضیح: sign یک علامت مشخص کننده منفی یا مثبت است که هربار عوض میشود و باعث میشود اعداد یکی درمیان جمع یا تفریق شوند.

   سوال2: برنامه ای که عدد x را از ورودی بگیرد، مجموع و تعداد ارقام زوج آن عدد را چاپ کند.
   حل: به زبان C++

   1
   2
   3
   4
   5
   6
   7
   8
   9
   10
   11
   12
   13
   14
   15
   int x;
   cin<< x;
   int sum = 0, count = 0;
   while (x > 0)
   {
       int temp = x % 10;
       if (temp % 2 == 0)
       {
           count++;
           sum += temp;
       }
       x /= 10;
   }
   cout << "Sum is:" << sum;
   cout << "Count is:" << count;

   توضیح: در یک حلقه while تا زمانی که x بزرگتر از صفر باشد، باقیمانده تقسیم آن عدد بر 10 را میگیریم که همان یکان آن عدد است. سپس بررسی میکنیم که آیا باقیمانده تقسیم آن بر 2 برابر صفر است یا خیر. اگر بله باشد، یعنی عدد زوج است و میبایست یکواحد به شمارنده (count) اضافه کنیم و همچنین آن عدد را در مجموع ارقام (sum) نیز جمع کنیم.

 16. 2 عدد دریافت کند و مشخص کند آیا آن اعداد بر هم بخش پذیرند یا خیر ؟
  2 عدد دریافت کند و از کوچک به بزرگ آن ها را نمایش دهد
  2 عدد از کاربر دریافت کند و اعداد صحیح بین آن ها را نمایش دهد
  1 عدد دریافت کند و مشخص کند چه مقسوم الیه هایی دارد
  اعداد 1 تا 100 را جمع کرده و حاصل آن را چپ کن
  ممنون میشم الگوریتم این ها رو فارسی جواب بدین با تشکر

  1. برنامه ای که دو عدد دریافت کند و مشخص کند که آیا بر هم بخش پذیر هستند یا خیر.

   1
   2
   3
   4
   5
   6
   int a,b;
   cin >> a >> b;
   if (a%b==0 || b%a==0)
       cout << "Yes";
   else
       cout << "No";
 17. سلام میشه الگوریتم زیر رو به زبان فارسی تو حل کنید؟

  ۱-دو عدد بگیرد و تمام اعداد فرد بینشان شمال خود دو عدد(اگر‌فرد بودند) را چاپ کند.ضمنا نمی دانیم کدام عدد بزرگتر است
  ۲- ده عدد را گرفته و تعیین کند کدام زوج و کدام فرد است

  1. سلام خسته نباشین این الگوریتم هایی که گذاشتین فایل پی دی اف ازشون ندارین؟

 18. برنامه ای که سه عدد را به عنوان اضلاع یک مثلث از ورودی بگیرد و نوع مثلث را تعیین کنید.

 19. سلام میشه سوال های زیرا به بصورت برنامه بنویسید؟؟؟
  1_سه عدد را به عنوان اضلاع یک مثلث از ورودی بگیرد و نوع مثلث را تعیین کنید.
  2_ سه عدد را از ورودی بگیرد و آن ها را به ترتیب نزولی چاپ کند(اعداد نمی توانند برابر باشند.)
  3_ دو عدد دلخواه را از ورودی بگیرد و اعداد مضرب ۳ بین این دو عدد را چاپ کن .
  4- دو عدد را بگیرد و با استفاده از ضرب های متوالی اولی را به توان دومی برساند .
  5- تعدادی عدد را تا گرفتن عدد ۱- (منفی یک) از ورودی گرفته و مجموع و میانگین آن ها را چاپ کند.
  6- یک عدد را بگیرد و مجموع ارقام آن را اعلام نماید .
  7- دو عدد را بگیرد و اعداد کامل میان آن را اعلام نماید . ( تعداد تام یا اعداد کامل اعدادی را گویند که مجموع خارج قسمتشان با خودش برابر باشد .)
  8- تعدادی کاراکتر را تا گرفتن نقطه از ورودی گرفته و تعداد هریک از کاراکترهای حرفی مشاهده شده را اعلام نماید . (تعدادی از خانه های همگن که منطقا پشت سرهم هستند و هرکدام جای مشخصی دارند آرایه گفته می شود)

  9- 100 عدد را بگیرد و در آرایه ای قرار دهد. سپس مجموع عناصر دارای اندیس فرد را با مجموع اعداد زوج مشاهده شده مقایسه کند.
  10- بدون استفاده از آرایه 100 عدد را بگیرد و عناصر دارای اندیس فرد مجموع اعداد زوج مشاهده شده مقایسه کند .
  11- عناصر یک ماتریس4×4 را بگیرد و سپس مجموع اعداد روی قطر اصلی را اعلام نماید .
  12- عددی را به عنوان شمارنده روزی از سال بگیرد و تعیین کند چه روزی از کدامین ماه سال می باشد؟
  13- روز و ماه و سال را بگیرد و بگوید چندمین ماه سال است؟
  14- تعدادی عدد را تا گرفتن عدد صفر از ورودی خوانده و میانگین و بزرگترین و کوچکترین آن ها را چاپ کند .
  15- عددی چند رقمی را از ورودی بگیرد و اولا تعداد رقم یک موجود در آن را بشمارد و ثانیا آن را معکوس(به صورت مقلوب) در آورده و نمایش دهد .
  16- یک رشته کاراکتری را گرفته و پرتکرارترین حرف صدادار آن را مشخص کند .
  17- 100 عدد را از ورودی گرفته و در آرایه ای ذخیره کند . سپس تعداد و مکان تکرار یک عدد دلخواه را در آرایه مشخص نماید.
  18- دو ماتریس3×3 از ورودی گرفته و مجموع آن ها را در ماتریس سومی ذخیره کرده سپس چاپ نماید.
  19- یک رشته کاراکتری را از ورودی بگیرد و تعداد کاراکترهای آن را اعلام کند .
  20- یک رشته را گرفته و عکس آن را چاپ کند.
  21- حاصل جمع زیر را محاسبه کند.
  S=1/2 – 2/3 + 3/4 _ 4/5 +….

  21- یک ماتریس را گرفته و متقارن بودن را آن را مشخص کند.
  22- یک عدد را از ورودی گرفته و تعداد هریک از ارقام صفر تا نه مشاهده شده در آن را به تفکیک اعلام نماید .

 20. باسلام و خسته نباشید.
  لطفا این دوتا رو حل کنین.
  ۱_برنامه ای بنویسید که اعداد را بگیرد و مقوبش را چاپ کند.
  ۲_برنامه ای بنویسید که پنج عدد بگیر و بزرگترین را چاپ کند.
  اگه امکانش هست به زبان فلوچارت میخواستم

  1. سلام
   لطفا میشه این سوالو حل کنید
   الگوریتمی بنویسید که عددطبیعیnرااز ورودی دریافت و اعدادفرد کوچکتر یا مساویn را یکی یکی محاسبه و چاپ کند؟!

 21. به کمک ارایه ها برنامه ای بنوسید که اعداد بسیار بزرگ را جمع کند و بدون آنکه اعداد رو خلاصه کند چاپ مثل (E+137)
  بدون استفاده از توابع سی شارپ
  برنامه بالا رو با ضرب بنویسید

  برنامه بالا رو با تقسیم بنویسید

 22. برنامه ای بنویسید که n عدد را خوانده تعداد و مجموع اعداد بزرگتر مساوی صفر و همچنین تعداد و مجموع اعدا منفی رو چاپ کند

 23. سلام خسته نباشید
  می خواستم خواهش کنم برای نوشتن این برنامه کمکم کنین…تا قبل از دوازده شب امشب بیشتر وقت ندارم…
  برنامه ای بنویسید که مقدار دو متغیر را از ورودی بگیرد و بدون استفاده از ضرب و تقسیم، آنها را در هم ضرب یا تقسیم کند.
  ینی توی خود محیط برنامه که داریم می نویسیم، از عملگر / و * استفاده نکنیم ولی دو عددی که کاربر وارد می کنه ضرب و تقسیمش نمایش داده بشه در خروجی
  ممنون میشم سریع تر جواب بدین

 24. میشه الگوریتمی که یک عدد را دریافت و سپس رشته ی ارقام آن را از آخر به اول بنویسد و به همراه خود عدد چاپ کند و حل کنید ؟

 25. سلام فلوچارت این الگوریتم را میدانید؟
  الگوریتمی که یک عدد تصادفی در نظر بگیرد و کاربر به طور مداوم عدد حدسی خود را وارد کند اگر درست بود تبریک بگوید و اگر اشتباه بود بگوید که بزرگتر از عدد مورد نظر است یا کوچکتر در آخر تعداد حدس زده شده تا رسیدن به جواب را هم نشان دهد

 26. سلام وخسته نباشید
  میشه جواب این رو بدید
  الگوریتمی بنویسید که a و b را از ورودی بخواند و حاصل تقسیم صحیح a بر b را ، بدون استفاده از عملگر تقسیم صحیح (/) ، چاپ کند.
  به زبان فارسی اگه میشه

 27. سلام میشه حل اینو بگید ممنون میشم
  الگوریتمی بنویسیدکه حاصل تقسیم دوعددطبیعی ۲۳و۵رابااستفاده ازعملیات ریاضی محاسبه کرده ودرخروجی چاپ نماید؟(استفاده ازعملگرتقسیم مجاز نیست)

 28. سلام میشه اینو حل کنید برام ؛
  الگوریتمی بنویسید که حاصل تقسیم دوعدد طبیعی ۲۳و۵رابا استفاده ازعملیات ریاضی محاسبه کرده و درخروجی چاپ کند (استفاده ازعملگر تقسیم مجاز نیست)

 29. ميشه اينو ب زبان فارسي بيان كنيد
  الگوريتمي بنويسيد كه عدد N راازكاربر گرفته ومجموع زيررامحاسبه وچاپ كنيد
  S=1_2+3+…+N

 30. سلام ببخشید میشه برنامه زیر رو به زبان cبنویسید
  برنامه ای بنویسید که تعدادی عدد مثبت بگیرد تا۱-
  اگر عددی جناس قلب بود ان را چاپ کند
  ماکزیمم و مینیمم ان هارا چاپ کند
  تعداد یکان های ۰،۱،۲،۳،۴،۵،۶،۷،۸،۹را چاپ کندباswitch

 31. سلام از کجا میتونم همین الگورتیم ها رو به زبان سی شارپ پیدا کنم؟

  1. زبان C# با زبان C++ تفاوت چندانی در الگوریتم های ساده ای که ما نوشتیم نداره
   در واقع خود الگوریتم که تفاوتی نداره این syntax نوشتاری هست که متفاوته
   مثلا توی C# شما میبایست از console.write به جای cout برای چاپ خروجی استفاده کنید.

 32. الگوریتی بنویسیدکه زمانtبرحسب ثانیه رااز ورودی بگیرد و معین کند که چند ساعت چنددقیقه و چندثانیه است ؟!

 33. سلام میتونیدلطف کنید این الگوریتم رو برام حل کنید
  برنامه ای بنویسید ک عددی را از ورودی دریافت کند و تعیین کند عدد چند رقی است اگر دورقمی بود توان دوم ان اگر عدد سه رقمی بود توان سوم ان در غیر این صورت خود عدد را چاپ کند
  بع زبان سی پلاس پلاس if , else

 34. سلام میشه جواب این تمرین روبگین یابرام ایمیل کنید.دوعددصحیح راازکاربربگیردومقادیرآنهاراجابه جاکرده وچاپ کند واسه فردالازم دارم ممنون میشم

 35. سلام خسته نباشید میشه این الگوریتم رو به زبان سی شارپ حل کنید
  حاصل ضرب اعداد فرد کوچک تر از200 و بزرگ تر از100 را به دست اورید

 36. سلام وقت بخیر سوالی داشتم:
  برنامه ای بنویسید که بدون استفاده از عملگر تقسیم و باقی مانده، تفسیم دوعدد وباقی ماندشو حساب کنه؟ ب زبان c++

 37. سلام میشه این الگوریتمو به زبان++c بنویسید
  برنامه ای بنویسید که یک عدد صحیح که تعداد ارقامش مشخص نیست بگیرد از کاربر بگیرد و هر رقم را به تعداد آن رقم چاپ کند

 38. برنامه ایی میخواستم که یه عدد اعشاری بگیره و به صورت جدا گانه بنویسه مثلا ۱۳.۴۶ رو بگیره و به صورت ۱۳ و ۴۶ بنویسه

 39. برنامه ای بنوبسیدکه اعداد بین بازهx ، yرا چاپ کند..ممنون میشم جوابش بهم بدین

 40. سلام خیلی ممنون میشم کمک کنید تو یه مشکل بد جور گیر کردم .

  مسعله اینه: برنامه ای را بنویسید که عددی دریافت کند و زوج و فرد عدد را محاصبه کند اگر زوج بود با اعداد زوج ضرب شود اگر فرد بود به حروف آن عدد رو نمایش بده

 41. سلام
  من الگوریتمی نوشتم برای اینکه اعداد داخل یک لیست رو جوری باهم جمع بزنه که حاصل جمع اون عداد از یک عدد خاص که از قبل تعریف شده بیشتر نباشه و تا جای ممکنه بتونه به اون عدد نزدیک باشه و تا قدری ادامه بده تا لیست خالی بشه اما حس میکنم روشی که من برای این مساله نوشتم میتونه که بهینه تر باشه ممنون میشم اگه راه حلی رو بهم پیشنهاد بدید اگر خواستید من الگوریتممو براتون شرح بدم که روش کارش به چه صورته

 42. سلام خسته نباشید میشه این برنامه هارو به ترتیب برای من به زبان c++ حل کنید.
  1.برنامه ای بنویسید که یک مقدار صحیح غیر منفی را دریافت و فاکتوریل ان را محاسبه و چاپ کند.
  2.تابعی بنویسید که اشاره گرها برای جست وجوی ادرس یک عدد صحیح مفروض در یک ارایه استفاده کند اگر عدد مفروض پیدا شود تابع ادرس ان را برگرداند درعیر این صورت null را برگرداند.
  3.تابعی بنویسید که n اشاره گر به float دریافت کند و ارایه ای جدیدی برگرداند که شامل مقادیر ان n عدد float باشد.
  4.برنامه ای بنویسید که بااستفاده ازfunction template به نام min کوچکترین مقدار بین دو ارگومان را ازورودی مشخص کندبرنامه را برای ورودی های صحیح کاراکتر و اعشار بنویسید.
  ممنون میشم سریع جواب بدین

 43. ببخشید الگوریتمی بنوسید که اعداد اول بین یک تا صد پیدا کنید

 44. ماشین حساب طراحی کنید که ۲۰فانشن و هزار لاین کود داشته باشد

 45. سلام دوستان عزیز و ارجمند،
  چند تا مثال از الگوریتم دارم دوستا اگر حل نمایید ممنون
  میشوم،
  ۱- الگوریم بنویسید که n عدد طبیعی را یکی یکی سوال نموده و هر کدام که تام بودند، مجموع ارقامشان را محاسبه و چاپ نماید.
  ۲- الگوریتم بنویسید که این اطلاعات را برای چند فروشگاه بخواند : شماره فروشگاه و میزان فروش ماهیانه درسال اگر میزان فروش در سال کَمتر یا مساوی ۵۰۰۰۰۰ باشد، ۳٪ میزان فروش به فروشنده پرداخت میشود. اگر میزان فروش در سال بیش از ۵۰۰۰۰۰ و کَمتر از ۷۰۰۰۰۰ باشد، ۵٪ فروش به فروشنده داده خواهد شد. الگوریتم باید شماره فروشگاه، میزان فروش و میزان پرداختی به فروشنده را چاپ کند و در پایان شماره فروشگاهی که بیشترین فروش را دارد در خروجی چاپ کند.

 46. سلام 2سوال دارم
  الگوریتمی بنویسید که n عدد صحیح را دریافت کرده و حداکثر و حداقل انها را چاپ کند.

  و
  اگلوریتمی بنویسید که یک عدد را دریافت کرده و فاکتور یل ان را مشخص کنید

 47. من یه چندتا سوال داشتم میتونین تا فردا حلشون کنین

 48. برنامه بنویسید یک رشته راگرفته وکلیه ارقام آنرا حذف کرده ونتیجه را چاپ کند
  برنامه بنویسید یک رشته را گرفته ومیانگین ارقام موجود در آنرا چاپ کند
  برنامه بنویسید رشته sوکارکترcراگرفته و محلهای موجود در c در sرا چاپ کند

 49. سلام.ببخشید میشه الگوریتم این سوالو واسم بنویسید

  الگوریتمی بنوسید که اعداد متحابه کمتر از10000را تعیین کند.

  لطفا جوابشو بدین.تا فردا.ممنون

 50. سلام.
  سوالم اینه الگوریتم برنامه ای که ۳عددراخوانده وبه ترتیب نزولی نشان دهد؟(لطف کنید به زبان فارسی بنویسید…منون.)

 51. عددی از ورودی بگیرد و جای رقم اخر و اول را عوض کند و چاب کند

 52. سلام خسته نباشید سوال اینه که برنامه بنویسد که ۳ عدد از کاربر بگیرد و انها را از کوچک به بزرگ مرتب نمایش دهد در برنامه ویژوال استودیو

 53. سلام یه سوال دارم اگه امکانش هست اینو حل کنین
  در آرایه ای مفروض که اعداد از 1 تا 20 در آن قرار دارند الگوریتم را با فرض X=20 ردیابی نمایید.

 54. سلام الگوریتمی رو میخوام بدست بیارم که مشابه این عدد 521186 رو که بهش بدم و چهار تا کد مشابه 966836 ، 764836 ،029612 ،783448 محاسبه کنه و یا بهتر بگم ارتباط بین عدد اولی با چار تا عدد دیگه چیه؟

  1. با سلام
   سوالتون نامفهومه
   اول خودتون به زبان ریاضی مساله رو حل کنید بعد میتونم کمکتون کنم الگوریتم و کدش رو به زبان برنامه نویسی بنویسید.

 55. سلام الگوریتمی که با استفاده از تعریف تابع تعداد اعداد سه رقمی با یکان غیر صفر رو چاپ کنه رو چطور باید نوشت؟

 56. سلام
  برنامه ای بنویسید که به چند طریق میتوان عدد ۱۰۰۰ را با اعداد ۲۵۰,۵۰,۱۰۰ نوشت ؟؟
  در ++C
  برنامه ای که مجموع زیر را محاسبه و نمایش میدهد . s=1/1*2+2/2*3+3/3*4+…+n/n+1
  برنامه ی زیر مجموع را محاسبه کرده و نشان میدهد n عددی مثبت و زوج است .

  s=1+x^2/2!+x^4/4!+…+x^n/n!

 57. سلام خیلی ممنون میشم اینو برام حل کنید
  الگوریتمی بنویسید یک عدد را از ورودی دریافت کند چنانچه عدد اول بود پیغام yesدرغیر اینصورت پیغام. Noرا چاپ کند

 58. سلام لطفا این سوال رو جواب بدین
  ۱.مقدار طبیعی a را از ورودی بگیر
  ۲.مقدار c را برابر صفر قرار بده
  ۱.۳ مقدار a را برابر با خارج قسمت صحیح تقسیم aبر ۱۰ قرار بده
  ۲.۳ مقدار c را به علاوه یک کرده و در خروجی چاپ کن

  بعنوان مثال اگر ورودی ۲۰ خروجی الگوریتم برابر با ۲ خواهد بود،به طور کلی این الگوریتم برای عدد ورودی a چه چیزی را محاسبه می کند؟
  ممنون میشم جواب بدین

  1. این الگوریتم تعداد ارقام عدد a را میشمارد. مثلا عدد 438 عددی سه رقمی است.

 59. سلام خسته نباشید ادمین جان میخواستم ببینم شما جواب این سوالو میدونین تو زبانc
  الگوریتم صحت بررسی پرانتزها را به گونه ای تغییر دهید که علاوه بر پرانتز برای پریس و براکت نیز کار کند
  مثلا {a*(b-c)^)}/{q-r*(g+h)}

 60. لطفا الگوریتم این رو به من بگید
  عددی صحیح رادریافت کرده واعداد انرا تک تک چاپ کند.

 61. سلام خسته نباشید ممنون میشم سوال منم حل کنید
  برنامه‌ای بنویسید که  عدد  n را گرفته و متناسب با آن خروجی مطابق مثال زیر را تولید کند.
  مثال: اگر n=3 آنگاه خروجی زیر را داریم.
  1
  2    1
  3    2    1

 62. سلام ادمین خسته نباشید ممنون میشم این سوالات را حل کنید
  1.برنامه ای بنویسید که 02 عدد صحیح مثبت را به عنوان ورودی دریافت کند و در آرایه A مرار دهد؛ سپس تعیین کند که چند عدد از این
  اعداد، عدد کامل
  هستند )با استفاده از متد مجزّا(.
  2 .برنامه ای بنویستید که 02 نمره یک دانشتجو را از ورودی دریافت کند؛ ستپس با استتااده از نوتتن کالس و متد کمترین نمره، بیشترین
  نمره و معدل او را محاسبه نماید و در خروجی نمایش دهد.

  3 .برنامه ای بنویسید که دو عدد صحیح مثبت m و n را از ورودی دریافت نماید و جدول ضرب n*m را در خروجی نمایش دهد.

 63. سلام خسته نباشید ممنون میشم جوابای سوالات منو بدید نیاز دارم…

 64. سلام خسته نباشید میشه لطفا اینا رو هم برای من حل کنید ممنون میشم
  الگوریتم و فلوچارتی را تدوین کنید که اسامی 100 نفر را که به یک میهمانی دعوت شده اند را بگیرد و سپس هر فردی که وارد می شوند اسم او را سوال کند. اگر جزء اسامی دعوت شده بود به او خوش آمد بگوید و در غیر این صورت بنویسد شما دعوت نشده اید.
  . الگوریتمی بنویسید که یک لیست N عنصری را در نظر گرفته وN عدد را بگیرد و عنصر اول را با عنصر آخر و عنصر دوم را با عنصر یکی مانده به آخر و به همین ترتیب تمام عناصر را جابه جا کند.
  . الگوریتمی بنویسید که لیست X به طول 100 را در نظر گرفته و اعداد فرد کوچکتر از 200 را از آخر به ترتیب در این 100 خانه ذخیره نماید.
  الگوریتم و فلوچارتی بنویسید که دو آرایه یک بعدی با تعداد اعضای دلخواه را دریافت کرده و حاصل جمع آنها را در یک آرایه یک بعدی جداگانه ذخیره نموده و نمایش دهد.
  (توضیح به صورت ذیل: C1 = A1+B1
  C2=A2+B2 و الی آخر)

 65. لطفاً جواب این الگوریتم رو بدید ممنون
  مطلوب است نوشتن الگوریتمی که دو عدد از ورودی دریافت کند اگر عدد اول از عدد دوم بزرگتر بود حاصل ضرب آنها در غیر اینصورت مجموع آنها را چاپ کند

 66. مطلوب است نوشتن الگوریتمی که دو عدد از ورودی دریافت
  کند اگر عدد اول از عدد دوم بزرگتر بود حاصل ضرب آنها در غیر این صورت مجموع آنها را چاپ کند
  لطفاً این الگوریتم رو پاسخ بدید .

 67. سلام ممنون بابت این همه اطلاعات دستون درد نکنه واقعا خوب بود من یه سوال داشتم
  سوال:الگوریتمی بنویسید که به صورت مادام العمر منتظره دریافت دستور ازکاربر/ورودی باشد وپس ازدریافت آن را اجرا کند. ممنون اگه جوابدین لطفا بگین

  1. دستوراتی مثل cin (در زبان c++) مادام العمر منتظر دریافت ورودی از کاربر هستند.

 68. سلام این برنامه ها چه فرقی تو کد زدنشون دارن اگه میشه جفتشو بنویسین تا بفهمم
  ۱-مثلا ۱۰ تا عدد بگیریم و تعداد اعدادی که عدد ۷ توشون هستو نمایش بدیم
  ۲- ۱۰ عدد بگیریم و تعداد رقم های تکرار شده ۷ رو نمایش بدیم

 69. سلام شما میتونید کمک کنید جواب سوالای امتحان برنامه نویسی c++ رو برام حل کنید؟ با تقبل هزینه!

 70. سلام
  برنامه ای که بتونه یک رشته مثل Hello رو از کاربر بگیره بعد مثلا این سه ریز رشته داره مثلا he ,ll,o و بعدش بتونه بگه که کدوم ریز رشته از همه بزرگتره

 71. سلام خسته نباشید 

  سوالی داشتم :

   الگوریتمی بنویسید که ضلع مربعی به طول 4 سانتی متر را دریافت نماید و مقدار مساحت آن را محاسبه نماید ؟

  می دونی چطور این سوال حل میشه ؟      به دو روش فارسی و ریاضی

 72. سلام خسته ناشید
  یه سوال داشتم اگه میشه الگوریتم این سوال به صورت فارسی نویسید

  –الگوریتمی بنویسید معدل دانشجو رااز ورودی بخواند اگربزرگ تر از 18 بود پیغام excellentبگذارد؟

 73. سلام خسته نباشید
  سوال داشتم:

  الگوریتمی بنویسید که بدون استفاده از عملگر تقسیم ، حاصل a/b محاسبه و چاپ کند (با استفاده از حلقه ی تکرار و عملگر تفریق)

 74. سلام خسته نباشید میشه این رو به من جواب بدین:
  الگوریتمی بنویسید که اعداد سه رقمی که مضرب ۲ یا ۳ باشد را در خروجی نمایش دهد

 75. سلام ببخشید من روندنمای الگوریتمی می خواستم که سن دو نفر را دریافت کند و اختلاف سن انهارا نشان دهد

 76. سلام ببخشیدمیشه این الگوریتم روحل کنین؟
  الگوریتمی بنویسیدکه دهگان عددورودی رادرخروجی چاپ کند.

 77. وهمچنین این سوال
  الگوریتمی بنویسیدکه عددی ازورودی بخواندکه باقی مانده ان عددبر7برابربا5بشود؟

  الگوریتمی بنویسیدکه عددی ازورودی بخواندومشخص کندبر3و5بتش پذیراست یانه؟

 78. سلام میشه لطف کنید تو این سوال به من کمک کنید
  عدد ماه را از ورودی بگیرید و بگوییم خروجی اون ماه چند روزه است

 79. جواب این را میخواستم
  الگوریتمی بنویسید ک 4 عدد ABCDبعنوان ورودی دریافت نماید واگر Aکوچکتر از CضبدرDبود مقدار A ضبدر 30و درغیر این صورت مقدار BضبدرDرامحاسبه و چاپ شود؟

 80. میشه جواب این رو بدین؟ الگوریتمی بنویسید که ۳ عدد از کار بر بگیرد وبزرگ ترین ان ها را نمایش بدهد

 81. میشه جواب این رو بدین ؟ الگوریتمی بنویسید که سه عدد از کار بر بگیرد وبزرگ ترین ان ها را نمایش دهد

 82. سلام خسته نباشید این برنامه چجوری حل میشه میشه راهنمایی کرد ممنونم
  برنامه ای بنویسید که نمرات n دانشجو را دریافت نماید و میانگین نمرات کلاس را محاسبه نموده و همچنین مشخص نماید چه تعداد از دانشجویان نمره قبولی را کسب نموده اند. همچنین مشخص نماید که میانگین نمرات کلاس یک عدد تام هست یا خیر؟

 83. الگوریتمی بنویسید که n عدد را یکی یکی از ورودی خوانده و بزرگترین عدد بین آن ها را مشخص و چاپ نماید و سپس مشخص نماید بزرگترین عدد آیا عدد اول است یا خیر ؟

  برنامه ای بنویسید که یک عدد را از ورودی دریافت نماید و فاکتوریل آن محاسبه و چاپ نماید. سپس جهت عدد به دست آمده مشخص نماید که آیا بر عدد 8 بخش پذیر است یا خیر و همچنین آیا زوج است یا فرد و نتیجه را چاپ نماید.
  بی زحمت این هاهم راهنمایی کنید ممنونم

 84. سلام شب تون بخیر بخشید من سوالی داشتم
  این سوالو من نتونستم لطف می کنید جواب را با توضیح بگین
  برنامه ای بنویسید که اعداد از ۱تا ۲۰را چاپ نماید (با استفاده از حلقه for)

 85. سلام شبتون بخیر ببخشید من سوالی داشتم
  این سوالو من نتونستم لطف می کنید جواب را با توضیح بدین
  برنامه ای بنویسید که اعداد از ۱تا ۲۰را چاپ نماید (با استفاده از حلقه for)

 86. ۱ .روندنمایی رسم کنید که عدد صحیح و مثبت n را از ورودی دریافت کند و حاصلضرب اعداد فرد از ۱ تا n در خروجی
  چاپ کند.
  ۲ .روندنمایی رسم کنید که تعدادی عدد که پایان آنها با صفر مشخص میشود را از ورودی دریافت کند و
  الف) ماکزیمم آنها را محاسبه کرده و در خروجی چاپ کند.
  ب) میانگین آنها را محاسبه کرده و در خروجی چاپ کند.
  ج) واریانس آنها را محاسبه کرده و در خروجی چاپ کند.
  ۳ .روندنمایی رسم کنید که اعداد صحیح و مثبت m و n را از ورودی دریافت کند و m امین عدد اول بزرگتر از n را چاپ
  کند. ( به عنوان مثال با ورودی ۴ = m و ۳ = n باید ۱۳ چاپ شود.)
  ۴ .روندنمایی رسم کنید که یک عدد صحیح و مثبت حداکثر ۸ رقمی را از ورودی دریافت کند، اگر تعداد ارقام عدد زوج
  است حاصل جمع ارقام آنرا چاپ کند و اگر تعداد ارقام فرد است، رقم وسطی را صفر کند و عدد حاصل را چاپ کند. (به
  عنوان مثال برای ورودی ۲۱۳۰ عدد ۶ و برای ورودی ۱۲۸۳۴ عدد ۱۲۰۳۴ را چاپ کند.)
  اگه لطف کنین این سوالارو راهنمایی کنین ممنون میشم

 87. سلام وقت بخیر میشه اینو به. زبان فارسی حل کنید
  الگوریتمی ارائه کنید که عددnرا دریافت کرده تشخیص دهد اول است یا خیر : عدد اول است که مقدار مقسوم علیه های ان 2باشد

 88. سلام خسته نباشید ممنون میشم این الگوریتم رو برام حل کنین.
  فلوچارتی رسم کنید که عددی ۴ رقمی از ورودی گرفته و ۲ رقم سمت راست ان ماه را نشان دهد و ۲ رقم سمت چپ را سال چاپ کند …برای مثال اگر ورودی ۹۷۱۲ بودخروجی به صورت زیر باشد..
  12=Month
  Year=97

 89. سلام من دوتا سوال داشتم
  ۱_الگوریتمی بنویسید که ۱۰۰ عدد را با هم جمع کند و در خانه ای به نام sum ذخیره کند
  ۲_الگوریتمی بنویسید که بزرگترین مقدار یک آرایه ۲۰تایی را بیابد و در خانه ای به نام max ذخیره کند
  لطفا به ایمیلم ارسال کنید با تشکر

  1. پاسخ سوال1: الگوریتمی که 100 عدد را با هم جمع کند و در خانه ای به نام sum ذخیره کند. با فرض اینکه این 100 عدد را از ورودی (کاربر) دریافت میکنیم:

   1
   2
   3
   4
   5
   6
   7
   8
   9
   int number;
   int sum = 0;
   for (int i=0;i<100;i++)
   {
        cout << "Please enter number"<< i;
        cin >> number;
        sum += number;
   }
   cout << "Total sum is: " << sum;

   پاسخ سوال2: برنامه ای که بزرگترین عدد از یک آرایه 5 تایی را پیدا کند و در خانه ای به نام max ذخیره کند.

   1
   2
   3
   4
   5
   6
   7
   8
   9
   10
   int array[5] = {10,15,5,3,1};
   int max = array[0];
   for (int i =0 ; i<5;i++)
   {
       if (array[i] > max)
       {
            max = array[i];
       }
   }
   cout << "Max is:" << max;
 90. سلام برنامه ای با استفاده از bubblr sorce و6 عدد کوچکتر از 100 گرفته و بصورت صعودی چاپ کنه.میشه کسی کمک کنه .ممنون

 91. الگوریتمی بنویسید که تعداد نقاطی از داخل دایره a^2+b^2=25 را که مختصاتشان اعداد طبیعی است را محاسبه و چاپ کند
  سلام ممنون میشم پاسخ بدین

 92. سلام ممنون میم به این سوالا پاسخ بدین
  برنامه ای بنویید که یک عدد را گرفته و اعداد زیر ان را چاپ کند/
  برنامه بنویسید که یک عدد را گرفته و تعداد اعداد اول را چاپ کند
  برنامه ای بنویسد که یک عدد را گرفته و مجموع اعداد زیر ان را چاپ کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *