تعریف الگوریتم:

الگوریتم یعنی مجموعه دستوراتی که برای روش حل یک مساله از شروع تا پایان در نظر میگیریم. میتوان گفت الگوریتم مهمترین بخش برنامه نویسی است. معمولاً برای نوشتن یک برنامه، ابتدا مساله را در ذهن خود حل میکنیم، سپس الگوریتم آن را به زبان روان و فارسی از شروع تا پایان مینویسیم. در انتها الگوریتم نوشته شده را به زبان برنامه نویسی تبدیل میکنیم…

مثال: الگوریتمی بنویسید که دو عدد را جمع کند و حاصل را نمایش دهد.

حل:

1 – شروع

2 – ابتدا عدد A را بگیر.

3 – عدد B را بگیر.

4 – عدد A و B را با هم جمع کن

5 – حاصل جمع را در خروجی نمایش بده (حاصل جمع A و B)

6 – پایان

توضیح: منظور از “عدد را بگیر” این است که عددی را از ورودی کیبورد رایانه دریافت کنیم. و منظور از “در خروجی نمایش بده” یعنی نمایش دادن در مانیتور است. حال میخواهیم این الگوریتم را به زبان ++C تبدیل کنیم. اعداد استفاده شده را اعداد صحیح در نظر میگیریم:


1
2
3
4
int A, B;
cin >> A;
cin >> B;
cout << A + B;

مثال: الگوریتم برنامه ای که میانگین سه عدد را بگیرد و نمایش دهد.

1 – شروع

2 – عدد A را بگیر

3 – عدد B را بگیر

4 – عدد C را بگیر

5 – اعداد A و B و C را با هم جمع کن و حاصل را در D ذخیره کن.

6 – عدد D را بر 3 تقسیم کن و حاصل را در D ذخیره کن.

7 – حاصل (D) را نمایش بده.

8 – پایان.

برای تبدیل الگوریتم به زبان برنامه نویسی ++C بایست به این نکته توجه کنیم که در اینجا چون از تقسیم استفاده میکنیم عدد D را از نوع float تعریف میکنیم تا قابلیت ذخیره و نمایش اعشار را داشته باشد اما میتوانیم اعداد A و B و C را به صورت عدد صحیح (int) تعریف کنیم چون در صورت مساله از ما خواسته نشده که این اعداد قابلیت نمایش اعشار داشته باشند:


1
2
3
4
5
6
7
8
int A, B, C;
float D;
cin >> A;
cin >> B;
cin >> C;
D = A + B + C;
D = D / 3;
cout << D;

 مثال: الگوریتم برنامه ای که عددی را از ورودی بگیرد مشخص کند زوج است یا فرد.

حل: میدانیم که تفاوت عدد زوج و فرد زمانی مشخص میشود که عدد را بر 2 تقسیم کنیم. اگر باقیمانده تقسیم صفر شد میفهمیم عدد زوج است و اگر باقیمانده 1 شد یعنی عدد فرد است.

1- شروع

2- عدد A را از ورودی دریافت کن.

3- عدد A را بر 2 تقسیم کن و باقیمانده تقسیم را در B ذخیره کن.

4- اگر B برابر با صفر بود در خروجی چاپ کن “زوج است” در غیر اینصورت چاپ کن “فرد است”

5- پایان

برای تبدیل این الگوریتم به زبان ++C میبایست از دستور شرطی if و همچنین از عملگر باقیمانده تقسیم (%) استفاده کنیم:


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
int A, B;
cin >> A;
B = A % 2;
if (B == 0)
{
cout << "Zoj Ast";
}
else
{
cout << "Fard Ast";
}

رسم فلوچارت این برنامه به صورت زیر خواهد بود:

فلوچارت و الگوریتم


 مثال: الگوریتم برنامه ای که اعداد کوچکتر از 10 را در خروجی چاپ کند.

حل: در اینجا نیاز به یک شمارنده داریم که از عدد 1 تا 9 را به صورت یکواحد به یکواحد شمرده و در خروجی نمایش دهد. باید یک شرط قرار دهیم که هر زمان این شمارنده از 10 بزرگتر شد برنامه متوقف شود.

1- شروع

2- عدد A را برابر با 1 قرار بده.

3- عدد A را در خروجی چاپ کن.

4- عدد A را با 1 جمع کن و حاصل را در A ذخیره کن.

5- اگر A کوچکتر از 10 بود به مرحله ی 3 برگرد.

6- پایان.

دقت داشته باشید که در مرحله 5 اگر A بزرگتر از 10 باشد، برنامه به مرحله 6 یعنی پایان میرود ولی اگر A کوچکتر از 10 باشد به مرحله 3 برمیگردد یعنی یک تکرار که به تکرار در برنامه نویسی در اصطلاح “حلقه” میگوییم. نمایش این برنامه (حلقه) به زبان ++C به این صورت است:


1
2
3
4
for (int A=1; A  < 10; A++)
{
cout << A;
}

 مثال: الگوریتم برنامه ای که اعداد زوج کوچکتر از 20 را در خروجی چاپ کند.

حل: ابتدا به یک شمارنده (A) نیاز داریم که بتواند اعداد 1 تا 19 تا بشمارد و اعداد زوج آن را در خروجی نمایش دهد. در مثال های قبلی دیدیم که وقتی باقیمانده تقسیم یک عدد بر 2 برابر با صفر بود یعنی آن عدد زوج است. پس در اینجا یک عدد دیگر (B) تعریف میکنیم که بتواند باقیمانده تقسیم A بر 2 را در خود ذخیره کند. اگر B برابر با صفر بود میفهمیم عدد زوج است.

1- شروع

2- عدد A را برابر با 1 قرار بده.

3- عدد A را با 1 جمع کن و حاصل را در A ذخیره کن.

4- عدد A را بر 2 تقسیم کن و باقیمانده تقسیم را در B ذخیره کن.

5- اگر A بزرگتر یا مساوی 20 بود برو به مرحله 8.

6- اگر B برابر با صفر بود در خروجی A را چاپ کن.

7- برگرد به مرحه 3.

8- پایان.

توجه داشته باشید که در مرحله 5 تنها زمانی که هر دو شرط برقرار باشد یعنی هم B برابر با صفر باشد و هم A کوچکتر از 20 باشد، عمل چاپ و رفتن به مرحله 3 انجام میشود در غیراینصورت از مرحله 5 گذر میکند و به مرحله 6 یعنی پایان میرود.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
int A, B;
for (A=1; A  < 20; A++)
{
B = A % 2;
if (B == 0)
{
cout << A;
}
}

فلوچارت برنامه فوق به صورت زیر است:

فلوچارت و الگوریتم


 مثال: الگوریتم برنامه ای که عددی را از ورودی بگیرد و یکان آن را در خروجی چاپ کند.

حل: برای اینکه یکان یک عدد صحیح را بتوانیم مشخص کنیم، کافیست باقیمانده تقسیم آن عدد بر 10 را بگیریم. برای مثال اگر عدد صحیح 352 را در نظر بگیریم و آن را بر 10 تقسیم کنیم خارج قسمت عدد 35 و باقیمانده عدد 2 میشود که همان یکان آن است.

1- شروع

2- عدد A را از ورودی دریافت کن.

3- عدد A را بر 10 تقسیم کن و باقیمانده تقسیم را در B ذخیره کن.

4- عدد B را در خروجی چاپ کن.

5- پایان.


1
2
3
4
int A, B;
cin >> A;
B = A % 10;
cout << B;

جهت شناخت بیشتر انواع داده ها آموزش داده ها و متغیرها را مطالعه کنید.


مثال: الگوریتم برنامه ای که اعداد کوچکتر از 10 را با هم جمع کند و حاصل را نمایش دهد.

حل: نیاز به یک شمارنده داریم که اعداد 1 تا 9 را بشمارد (توسط یک حلقه تکرار) و همچنین نیاز به یک متغیر دیگر داریم که بتواند مجموع این اعداد را در خود ذخیره کند. نام شمارنده را A میگذاریم و حاصل جمع را B مینامیم.

1- شروع

2- مقدار 1 را در عدد A قرار بده و مقدار 0 را در B قرار بده.

3- مقدار A را با B جمع کن و حاصل را در B ذخیره کن.

4- عدد A را با 1 جمع کن و حاصل را در A ذخیره کن.

5- اگر A کوچکتر از 10 بود برگرد به مرحله 3.

6- عدد B را در خروجی نمایش بده.

7- پایان.


1
2
3
4
5
6
int B = 0;
for (int A = 1; A  < 10; A++)
{
B = A + B;
}
cout << B;

لطفاً توجه داشته باشید که ما مقدار اولیه 0 را به B نسبت دادیم. دلیل این است که برای اولین بار که حلقه انجام میشود یعنی زمانی که دستور B=A+B میخواهد اجرا شود در سمت راست تساوی متغیر B باید دارای یک مقدار اولیه باشد تا بتواند در محاسبات ریاضی استفاده شود. به یاد داشته باشید که در کار با اعداد، سمت راست تساوی همیشه یک عملیات ریاضی است و در عملیات ریاضی تمام متغیرها باید دارای مقدار باشند.


 مثال: الگوریتم برنامه ای که 10 عدد را از ورودی دریافت کند و میانگین آنها را محاسبه و حاصل را در خروجی چاپ کند.

حل: به یک حلقه نیاز داریم که 10 بار تکرار شود. پس به یک شمارنده حلقه نیاز داریم که آن را A مینامیم. متغیری به نام B داریم که اعدادی که از ورودی میگیریم را در آن قرار میدهیم. به یک متغیر دیگر به نام C نیاز داریم که هر بار که عددی را از ورودی میگیرد آن را در C جمع کند تا در نهایت با استفاده از آن بتوانیم میانگین را حساب کنیم.

1- شروع

2- عدد A را برابر با 0 قرار بده.

3- عدد C را برابر با 0 قرار بده.

4- عدد B را از ورودی بگیر.

5- عدد B را با C جمع کن و حاصل را در C ذخیره کن.

6- عدد A را با 1 جمع کن و حاصل را در A ذخیره کن.

7- اگر A کوچکتر از 10 بود برو به مرحله 4.

8- عدد C را در خروجی نمایش بده.

9- پایان.


1
2
3
4
5
6
int A, B, C=0;
for (A=0; A <10; A++) { cin >> B;
C = C + B;
}
C = C / 10;
cout << C;

لطفاً توجه داشته باشید که در مثال فوق ما شمارنده A را از صفر شروع کردیم و در شرط حلقه A <10 را استفاده کردیم یعنی از 0 تا 9 که در مجموع میشود 10 عدد.


 مثال: الگوریتم برنامه ای که نمرات 20 دانشجو را از ورودی دریافت و مشخص کند چه تعداد از آنها نمره قبولی را کسب کرده اند.

حل: به یک شمارنده برای ذخیره تعداد دانشجویان قبول شده نیاز داریم و به یک حلقه با تکرار 20 بار نیاز داریم که در هر بار تکرار یک نمره از ورودی بگیرد و بررسی کند که آیا آن نمره 10 یا بیشتر (نمره قبولی) بوده است یا خیر. شمارنده تعداد قبول شده ها را Count مینامیم و شمارنده حلقه را K و نمره ای که از ورودی میگیرد را Num نامگذاری میکنیم.

1- شروع

2- عدد Count را برابر با 0 قرار بده.

3- عدد K را برابر با 0 قرار بده.

4- عدد Num را از ورودی دریافت کن.

5- اگر Num بزرگتر یا مساوی 10 بود یکواحد به Count اضافه کن.

6- یک واحد به K اضافه کن.

7- اگر K کوچکتر از 20 بود برو به مرحله 4.

8- عدد Count را در خروجی نمایش بده.

9- پایان.

میدانیم که نمرات درسی دارای اعشار هم هستند، پس متغیر Num را از نوع float تعریف میکنیم که قابلیت دریافت اعشار هم داشته باشد.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
int Count = 0,
float Num;
for (int K=0; K  < 20; K++) {
cin >> Num;
if (Num >= 10)
{
Count = Count + 1;
}
}
cout << Count;

 مثال: الگوریتم برنامه ای که عددی را از ورودی دریافت کند و صدگان آن را مشخص کند و در خروجی نمایش دهد.

حل: مطابق مثال های قبلی میدانیم که اگر یک عدد صحیح را بر 10 تقسیم کنیم، باقی مانده تقسیم آن همان یکان آن عدد است. در اینجا ما صدگان عدد را نیاز داریم. پس ابتدا عدد را بر 100 تقسیم میکنیم تا یکان و دهگان آن حذف شود سپس باقیمانده تقسیم بر 10 میگیریم.

1- شروع

2- عدد A را از ورودی دریافت کن.

3- عدد A را بر 100 تقسیم کن و حاصل را در A ذخیره کن.

4- باقی مانده تقسیم عدد A بر 10 را در B ذخیره کن.

5- عدد B را در خروجی نمایش بده.

6- پایان.


1
2
3
4
5
int A, B;
cin >> A;
A = A / 100;
B = A % 10;
cout >> B;

برای مثال اگر عدد صحیح 1256 را در نظر بگیریم، میخواهیم صدگان آن یعنی عدد 2 را در خروجی نمایش دهیم. حال اگر یکبار آن را بر 100 تقسیم کنیم عدد 12 باقی میماند. اگر باقیمانده تقسیم عدد 12 بر 10 را در نظر بگیریم، عدد 2 باقی میماند که همان جواب مساله است. *واضح است که این برنامه فقط برای اعداد بزرگتر از 100 (که دارای صدگان هستند) جواب میدهد.


 مثال: الگوریتم برنامه ای که عددی را از ورودی دریافت کند و مشخص کند چند رقمی است.

حل: در اینجا به یک شمارنده و یک حلقه نیاز داریم. شمارنده تعداد ارقام را مشخص میکند که در اینجا با نام Counter تعریف کرده ایم. میدانیم که با تقسیم هر عدد بر 10 میتوانیم یکان آن عدد را حذف کنیم. در اینجا به کمک حلقه، عدد مورد نظر را n بار بر 10 تقسیم میکنیم تا جایی که عدد صفر شود و با هر تقسیم یک واحد به شمارنده اضافه میکنیم.

1- شروع.

2- عدد A را از ورودی دریافت کن.

3- عدد A بر 10 تقسیم کن و حاصل را در A ذخیره کن.

4- عدد Counter را با 1 جمع کن و در Counter ذخیره کن.

5- اگر A بزرگتر از صفر بود، برو به مرحله 3.

6- عدد Counter را در خروجی نمایش بده.

7- پایان.


1
2
3
4
5
6
7
int A, Counter=0;
while (A > 0)
{
A = A / 10;
Counter = Counter + 1;
}
cout << Counter;

 

—> قسمت دوم آموزش الگوریتم نویسی <—

لینک های مفید:

پروژه نرم افزار دیتابیس آفلاین Access

آموزش الگوریتم در برنامه نویسی (بخش اول)

128 thoughts on “آموزش الگوریتم در برنامه نویسی (بخش اول)

 • 08/11/2018 at 15:08
  Permalink

  ممنون
  بسیار عالی بود

  Reply
 • 08/25/2018 at 10:49
  Permalink

  سلام بر همه دوستان
  این الگوریتمی پاسخ مهمی دارد هرکسی که توان انجام آن را دارد پاسخ را اعلام کند…

  الگوریتمی بنویسید که آرایه ای به طول n را از ورودی بگیرد و آرایه ای به طول n تولید کند به نحوی که هر خانه خروجی برابر حاصلظرب تمامی خانه های ورودی به غیر از خانه متناظر باشد

  Reply
  • 08/26/2018 at 13:18
   Permalink

   با فرض اینکه n=10:
   [code]
   int A[10];
   int B[10];
   for (int k=0;k<10;k++)
   {
   cin >> A[k];
   }
   for (int i=0; i<10;i++)
   {
   int multi = 1;
   for (int j=0;j<10;j++)
   {
   if ( j != i )
   {
   multi = multi * A[j];
   }
   }
   B[i] = multi;
   }
   for (int s=0;s<10;s++)
   {
   cout << B[s];
   }
   [/code]

   Reply
  • 04/12/2020 at 23:50
   Permalink

   سلام ادمین جان ممکنه اینارو بهم جواب بدی بی زحمت الان گیر کردم.
   1.برنامه ای که شمارش اعداد رو از 9به 0بشمره
   2.برنامه ای که اعدادو از 0تا9فقط اعدا زوج رو بشمره
   3.برنامه شمارنده ای که اعداد0تاfرو بشمره
   4.برنامه شمارنده ای که 0تا 9رو روی سون سگمنت(اند)مشترک نشون بده

   Reply
 • 08/25/2018 at 16:18
  Permalink

  دستور شمارنده با داشتن یک رقم اعشار میخواستم

  Reply
  • 08/31/2018 at 00:36
   Permalink

   لطفاً بیشتر توضیح بفرمایید

   Reply
 • 09/28/2018 at 16:30
  Permalink

  سلام
  لطفا این دوتا رو حل کنین
  الگوریتمی بنویسید که طول اضلاع یک مثلث را خوانده محیط و مساحت آن را حساب کنید.

  الگوریتمی بنویسید که طول زمانt برحسب ثانیه را به عنوان ورودی دریافت نمایدو مشخص نماید چند ساعت چند دقیقه و چند ثانیه است.

  Reply
  • 09/29/2018 at 18:29
   Permalink

   1- برنامه ای که محیط و مساحت مثلت را حساب کند (با فرض اینکه x قاعده و y ارتفاع مثلث باشد):
   [cpp]
   int x, y, z;
   cin >> x >> y >> z;
   cout << "Mohit:" << x+y+z;
   cout << "Masahat: " << x*y/2;
   [/cpp]

   2- برنامه تبدیل ثانیه به ساعت، دقیقه و ثانیه
   [cpp]
   int t;
   cin >> t;
   int H, M, Sec;
   H = t / 3600;
   M = (t / 60) % 60;
   Sec = t % 60;
   cout << H << ":" << M << ":" << Sec;
   [/cpp]

   Reply
  • 03/29/2020 at 18:36
   Permalink

   سلام جوابشو پیدا کردی به منم بگو

   Reply
   • 04/30/2020 at 04:36
    Permalink

    الگوریتمی بنویسید ک عناصر یک ارایه ۵۰ عنصری را از ورودی بخاند سپس اعداد اول ارایه را د خروجی چاپ کند

    2. الگوریتمی که ۱۰۰ عدد را خوانده و در ارایه یی قرار دهد سپس عدد دیگری مثلا x را خوانده و به دنبال عددد در ارایه بگردد

    Reply
 • 10/12/2018 at 14:14
  Permalink

  با سلام و خسته نباشید ببخشید میشه برنامه برعکس کردم یا مقلوب اعداد رو بگین خیلی ممنون میشم لازم دارم شدید

  Reply
 • 10/16/2018 at 00:27
  Permalink

  سلام ببخشید این الگوریتم روو میتونید بنویسید؟؟

  الگوریتمی بنویسید که بدون متغیر سومی محتویات دو متغیر را عوض کند!!

  Reply
  • 10/16/2018 at 18:17
   Permalink

   برنامه تغییر مقدار دو متغیر بدون کمک متغیر سوم:
   int A = 2;
   int B = 3;
   A = A + B;
   B = A – B;
   A= A- B;
   توضیح اینکه مقدار دو متغیر A و B را در ابتدا 2 و 3 در نظر گرفتیم که هر مقداری به دلخواه میتوانند باشند.

   Reply
 • 10/17/2018 at 22:35
  Permalink

  سلام لطفا اینو حل کنین
  برنامهای بنوسید که یک عدد را گرفته سپس حاصل جمع مقسوم علیههای آن را چاپ کند

  Reply
  • 10/18/2018 at 12:36
   Permalink

   برنامه حاصل جمع مقسوم علیه های یک عدد به زبان C++:

   [cpp]
   int n;
   int sum = 0;
   cout <<" Enter Number :";
   cin >>n;
   for(int i = 1; i <= n ; i++)
   {
   if( n % i == 0 )
   {
   sum = sum + i;
   }
   }
   cout << sum;
   [/cpp]

   Reply
 • 10/18/2018 at 16:38
  Permalink

  سلام لطفا اینو به زبان فارسی حل کنین خیلی ممنون میشم

  برنامهای بنوسید که یک عدد را گرفته سپس حاصل جمع مقسوم علیههای آن را چاپ کند

  Reply
  • 10/18/2018 at 22:38
   Permalink

   برنامه حاصل جمع مقسوم علیه های یک عدد به فارسی:
   1- مقدار Sum را برابر صفر قرار بده
   2- مقدار n را از ورودی دریافت کن
   3- مقدار i را برابر با 1 قرار بده
   4- اگر i کوچکتر یا مساوی n بود برو به مرحله 5 در غیراینصورت برو به مرحله 7
   5- اگر باقیمانده تقسیم n بر i برابر با صفر بود، مقدار قبلی sum را با i جمع کن و در sum ذخیره کن
   6- یکواحد به i اضافه کن و برو به مرحله 4
   7- مقدار sum را در خروجی نمایش بده

   Reply
 • 10/19/2018 at 16:19
  Permalink

  سلام
  این دو الگوریتم چه فرقی با هم دارند

  *الگوریتمی بنویسید که تعداد ۵ عدد را از ورودی خوانده، اعداد زوج را در خروجی چاپ می کند

  *الگوریتمی بنویسید که ۵ عدد را از ورودی بگیرد و تعداد اعدادی که زوج هستند که را در خروجی چاپ کند

  Reply
  • 10/19/2018 at 16:35
   Permalink

   فرض کنید پنج عددی که از ورودی گرفته شده اینها هستند: 10-11-1-5-8
   در الگوریتم اول در خروجی چاپ میشود: 10-8 که در واقع اعداد زوجی هستند که در بین این پنج عدد وجود دارد
   اما در الگوریتم دوم در خروجی چاپ میشود: 2 که “تعداد” اعداد زوجی هستند که وجود دارند

   Reply
 • 10/20/2018 at 17:27
  Permalink

  سلام
  خیلی ممنون که لطف میکنین به سوالامون جواب میدین
  ببخشید چطور میتونم به نوشتن این برنامه ها و الگوریتم ها مسلط بشم و درست و حسابی یادشون بگیرم آخه من تو نوشتنشون خیلی مشکل دارم درکشون یه خورده برام سخته
  میشه راهکارشو بگین و اینکه یه منبع خوب معرفی کنین

  Reply
  • 10/20/2018 at 20:49
   Permalink

   خیلی عادیه که اولش براتون دشوار باشه.
   کمی تمرین فقط لازمه
   هر الگوریتم هرچقدر هم که ساده باشه رو بارها و بارها مرور کنید تا کامل درکش کنید.
   الگوریتم هایی که توی همین پست و پست بعدی (قسمت دوم) نوشتیم مثال های خوبی برای شروع و تمرین هستند. در پست های بعدی که میذاریم مثال های بیشتری رو توضیح میدیم
   بعد از مدتی تمرین، هر الگوریتم جدیدی هم که بخواید بنویسید با کمی فکر خودتون میتونید حل کنید
   و پیشنهاد میکنم به صورت عملی برنامه ها رو در Visual Studio پیاده سازی کنید.
   آموزش اجرای ویژوال استودیو در سایت ما هست، هر سوال دیگه ای در این رابطه داشته باشید بپرسید حتماً پاسخ داده میشه

   Reply
 • 10/20/2018 at 21:59
  Permalink

  ممنون از لطف بیش از اندازه اتان خدا خیرتان بدهد
  ممنون میشم اینم حل کنین و توضیح بدین منظورش از اعداد کامل چی هست البته به زبان فارسی
  برنامه ای بنوسید که100 عدد را گرفته سپس تعداد اعدادی که کامل هستد را چاپ کند

  Reply
  • 10/20/2018 at 22:14
   Permalink

   منظور از عدد کامل، عددی است که برابر باشد با مجموع مقسوم علیه هایش به جز خودش. اولین عدد کامل، عدد 6 است زیرا: 6=3+2+1 به طوریکه تمام اعداد 3 و 2 و 1 مقسوم علیه های عدد 6 هستند.
   حالا برای حل این مساله و نوشتن الگوریتم آن، همان الگوریتم قبلی که براتون نوشته بودم، یعنی: “برنامه ای که حاصل مجموع مقسوم علیه های یک عدد را چاپ کند” را با کمی تغییر به الگوریتم جدیدی تبدیل میکنیم.

   برنامه به زبان C++
   [cpp]
   int A[100];
   for (int k=0; k < 100; k++)
   {
   int n;
   int sum = 0;
   cout <<" Enter Number :";
   cin >>n;
   for(int i = 1; i < n ; i++)
   {
   if( n % i == 0 )
   {
   sum = sum + i;
   }
   }
   if (sum == n)
   {
   A[k] = n;
   }
   }
   for (int j=0; j<100; j++)
   {
   cout << A[j] << endl;
   }
   [/cpp]

   Reply
 • 10/20/2018 at 22:48
  Permalink

  خیلی عذر میخوام
  عدد کامل منظورم بود و اینکه میشه به زبان فارسی بنویسیدش چون هنوز اینجوری کار نکردیم
  واینکه زبان c با c++ فرقی داره؟

  Reply
  • 10/20/2018 at 23:01
   Permalink

   بله بنده هم عدد کامل رو نوشته بودم براتون، غلط املایی بود اصلاح شد.
   زبان C++ همان کامل شده زبان C هست. در حال حاضر زبان C تقریباً منسوخ شده و همه برنامه نویسان با C++ کار میکنند. ولی ایرادی هم نداره جهت یادگیری از C شروع کنید
   الگوریتم فوق به زبان فارسی:
   1- آرایه ای به نام A به طول 100 تعریف کن.
   2- مقدار K را برابر صفر قرار بده
   3- اگر k کوچکتر از 100 بود، برو به مرحله 4 در غیر اینصورت برو به مرحله 11
   4- مقدار sum را برابر صفر قرار بده و n را از ورودی دریافت کن
   5- مقدار i را برابر 1 قرار بده
   6- اگر مقدار i کوچکتر از n بود برو به مرحله 7 در غیر اینصورت برو به مرحله 9
   7- اگر باقیمانده تقسیم n بر i برابر صفر بود، مقدار قبلی sum را با i جمع کن و در sum ذخیره کن
   8- یکواحد به i اضافه کن و برو به مرحله 6
   9- اگر sum برابر با n بود، n را در خانه i ام آرایه A ذخیره کن.
   10- یکواحد به k اضافه کن و برو به مرحله 3
   11- مقدار j را برابر صفر قرار بده
   12- اگر j کوچکتر از 100 بود، برو به مرحله 13 در غیراینصورت برو به مرحله 15
   13- خانه j ام آرایه A را در خروجی نمایش بده
   14- یکواحد به j اضافه کن و برو به مرحله 12
   15- پایان

   Reply
 • 10/22/2018 at 16:15
  Permalink

  من الگوریتم اعداد دو رقمی مضرب 5 را می خواستم

  Reply
  • 10/22/2018 at 17:29
   Permalink

   الگوریتم اعداد دو رقمی مضرب 5:
   برای حل این مساله، با کمک یه حلقه از 10 تا 99 تمام اعداد را بررسی میکنیم به اینصورت که هر عددی که باقیمانده تقسیمش بر 5، برابر با صفر بود یعنی آن عدد بر 5 بخش پذیر است بنابراین مضربی از 5 است.
   1- شروع
   2- مقدار i را برابر 10 قرار بده
   3- اگر i کوچکتر یا مساوی 99 بود برو به مرحله 4 در غیر اینصورت برو به مرحله 6
   4- اگر باقیمانده تقسیم i بر 5 برابر صفر بود، i را در خروجی نمایش بده.
   5- یکواحد به i اضافه کن و برو به مرحله 3
   6- پایان

   برنامه به زبان C++:
   [cpp]
   for (int i=10; i<=99; i++)
   {
   if (i % 5 = 0)
   {
   cout << i << endl;
   }
   }
   [/cpp]

   Reply
 • 10/27/2018 at 23:07
  Permalink

  سلام ببخشید من یه عکس توی ایمیلتون براتون فرستادم یه چندتا سواله
  میشه به زبان c حلشون کنین ممنون میشم واسه فردا لازمشون دارم

  Reply
  • 10/28/2018 at 00:21
   Permalink

   ایمیلی برای بنده ارسال نشده متاسفانه

   Reply
 • 10/28/2018 at 08:40
  Permalink

  سلام براتون فرستادمش
  اشتباهی واسه یه ایمیل دیگه فرستاده بودم
  میشه سریع حلشون کنین

  Reply
 • 11/02/2018 at 18:35
  Permalink

  سلام
  میشه این دوتا رو به زبان c حل کنین

  برنامه ای بنویسید که سه عدد A, B ,C را از کاربر دریافت کند و سپس کوچکترین عدد را چاپ کند.

  برنامه ای بنویسید که سه عدد A, B ,C را از کاربر دریافت کند و سپس بزرگترین عدد را چاپ کند

  Reply
  • 11/02/2018 at 18:56
   Permalink

   حل الگوریتم پیدا کردن ماکزیمم یا مینیمم اعداد:
   در ساده ترین روش، ما میتوانیم سه عدد A,B,C را ابتدا تعریف کنیم و از ورودی دریافت کنیم، سپس این اعداد را با یکدیگر مقایسه کنیم و بزرگترین یا کوچکترین آنها را نمایش بدیم. برای مثال الگوریتم پیدا کردن بزرگترین عدد بین سه عدد به صورت زیر خواهد بود:

   1
   2
   3
   4
   5
   6
   7
   8
   9
   10
   11
   12
   13
   14
   int A,B,C;
   cin >> A >> B >> C;
   if (A > B && A > C)
   {
       cout << A;
   }
   if (B > A && B > C)
   {
       cout << B;
   }
   if (C > A && C > B)
   {
       cout << C;
   }

   اما، به عنوان یک برنامه نویس واقعی، میبایست الگوریتم را به نحوی بنویسیم که در هر شرایطی کارکرد خود را از دست ندهد. مثلاً فرض کنید میخواهیم الگوریتم بزرگترین عدد بین 100 عدد را محاسبه کنیم، واضح است که از روش بالا نمیتوان استفاده کرد زیرا مقایسه کردن 100 عدد با یکدیگر نیازمند نوشتن صدها یا هزاران خط برنامه نویسی است. بنابراین از حلقه و آرایه برای این منظور استفاده میکنیم که به صورت زیر خواهد بود:

   1- الگوریتم پیدا کردن بزرگترین عدد بین چند عدد:

   1
   2
   3
   4
   5
   6
   7
   8
   9
   10
   11
   12
   13
   14
   15
   int A[3];
   int max;
   for (int i=0; i< 3; i++)
   {
       cin >> A[i];
   }
   max = A[0];
   for (int j=0; j<3; j++)
   {
       if (A[j] > max)
       {
           max = A[i];
       }
   }
   cout << max;

   2- الگوریتم پیدا کردن کوچکترین عدد:

   1
   2
   3
   4
   5
   6
   7
   8
   9
   10
   11
   12
   13
   14
   15
   int A[3];
   int max;
   for (int i=0; i< 3; i++)
   {
       cin >> A[i];
   }
   max = A[0];
   for (int j=0; j<3; j++)
   {
       if (A[j] < max)
       {
           max = A[i];
       }
   }
   cout << max;

   بنابراین، به کمک حلقه و آرایه الگوریتم را به نحوی نوشتیم که برای تعداد بیشتر از 3 عدد نیز کاربرد داشته باشد. برای این منظور کافیست در الگوریتم فوق هرجا عدد 3 باشد، را به تعداد جدید تغییر بدید مثلا اگر 100 عدد دارید به جای 3 بنویسید 100 و تغییر دیگری در الگوریتم نیاز نیست

   Reply
 • 11/06/2018 at 23:36
  Permalink

  با سلام لطفا اگه میشه اینو حل کنین
  برنامه‌ای بنویسید که سه عدد صحیح مثبت را به عنوان ورودی از کاربر دریافت کند و در صورتی که امکان ساخت مثلث قائم الزاویه با طول اضلاع داده شده وجود داشته باشد YES و در غیر این صورت NO چاپ کند.

  Reply
  • 11/07/2018 at 17:18
   Permalink

   حل: بررسی امکان رسم مثلث قائم الزاویه با سه عدد دریافتی از ورودی.
   میدانیم که در مثلث قائم الزاویه طبق قضیه فیثاغورس، مربع وتر = مربع یک ضلع + مربع ضلع دیگر
   و همچنین میدانیم که وتر، بزرگترین ضلع است.
   بنابراین برای حل این مساله، میبایست:
   الف) اضلاع را شناسایی میکنیم (بزرگترین عدد وتر است و دو عدد دیگر اضلاع هستند)
   ب) با استفاده از قضیه فیثاغورس بررسی میکنیم که آیا امکان رسم مثلث وجود دارد یا خیر
   حل مساله به زبان C++:

   1
   2
   3
   4
   5
   6
   7
   8
   9
   10
   11
   12
   13
   14
   15
   16
   17
   18
   19
   20
   21
   22
   23
   24
   25
   26
   27
   28
   29
   30
   int A,B,C;
   int vatar, zel1, zel2;
   cin >> A >> B >> C;
   if (A > B && A > C)
   {
       vatar = A;
       zel1 = B;
       zel2 = C;
   }
   if (B > A && B > C)
   {
       vatar = B;
       zel1 = A;
       zel2 = C;
   }
   if (C > A && C > B)
   {
       vatar = C;
       zel1 = A;
       zel2 = B;
   }

   if (vatar*vatar == zel1*zel1 + zel2*zel2)
   {
       cout << "YES";
   }
   else
   {
       cout << "NO";
   }

   جهت تست برنامه سه عدد 10و24و26 را به برنامه بدهید.

   Reply
 • 11/16/2018 at 23:21
  Permalink

  سلام ممکنه اینارو حل کنین:
  برنامه اي بنويسيد كه عدد n را دريافت كرده و حاصل سري زير را چاپ كند: 1 + 3 – 5 + 7 – 9 + 11… – n

  برنامه اي بنويسيد كه عدد x را دريافت كرده و مجموع ارقام زوج و تعداد ارقام زوج را چاپ كند

  Reply
  • 11/18/2018 at 20:24
   Permalink

   سوال1: برنامه ای که n را بگیرید و حاصل سری 1+3-5+7-9+11…n را چاپ کند:
   حل: به زبان C++

   1
   2
   3
   4
   5
   6
   7
   8
   9
   10
   11
   12
   13
   14
   15
   16
   17
   18
   int n;
   cin >> n;
   int sign = 0;
   int sum = 1;
   for (int i = 3; i <= n; i = i + 2)
   {
       if (sign == 0)
       {
           sum = sum + i;
           sign = 1;
       }
       else if (sign == 1)
       {
           sum = sum - i;
           sign = 0;
       }
   }
   cout << sum;

   توضیح: sign یک علامت مشخص کننده منفی یا مثبت است که هربار عوض میشود و باعث میشود اعداد یکی درمیان جمع یا تفریق شوند.

   سوال2: برنامه ای که عدد x را از ورودی بگیرد، مجموع و تعداد ارقام زوج آن عدد را چاپ کند.
   حل: به زبان C++

   1
   2
   3
   4
   5
   6
   7
   8
   9
   10
   11
   12
   13
   14
   15
   int x;
   cin<< x;
   int sum = 0, count = 0;
   while (x > 0)
   {
       int temp = x % 10;
       if (temp % 2 == 0)
       {
           count++;
           sum += temp;
       }
       x /= 10;
   }
   cout << "Sum is:" << sum;
   cout << "Count is:" << count;

   توضیح: در یک حلقه while تا زمانی که x بزرگتر از صفر باشد، باقیمانده تقسیم آن عدد بر 10 را میگیریم که همان یکان آن عدد است. سپس بررسی میکنیم که آیا باقیمانده تقسیم آن بر 2 برابر صفر است یا خیر. اگر بله باشد، یعنی عدد زوج است و میبایست یکواحد به شمارنده (count) اضافه کنیم و همچنین آن عدد را در مجموع ارقام (sum) نیز جمع کنیم.

   Reply
 • 11/30/2018 at 13:23
  Permalink

  2 عدد دریافت کند و مشخص کند آیا آن اعداد بر هم بخش پذیرند یا خیر ؟
  2 عدد دریافت کند و از کوچک به بزرگ آن ها را نمایش دهد
  2 عدد از کاربر دریافت کند و اعداد صحیح بین آن ها را نمایش دهد
  1 عدد دریافت کند و مشخص کند چه مقسوم الیه هایی دارد
  اعداد 1 تا 100 را جمع کرده و حاصل آن را چپ کن
  ممنون میشم الگوریتم این ها رو فارسی جواب بدین با تشکر

  Reply
  • 11/30/2018 at 22:29
   Permalink

   برنامه ای که دو عدد دریافت کند و مشخص کند که آیا بر هم بخش پذیر هستند یا خیر.

   1
   2
   3
   4
   5
   6
   int a,b;
   cin >> a >> b;
   if (a%b==0 || b%a==0)
       cout << "Yes";
   else
       cout << "No";
   Reply
 • 12/14/2018 at 15:18
  Permalink

  سلام میشه الگوریتم زیر رو به زبان فارسی تو حل کنید؟

  ۱-دو عدد بگیرد و تمام اعداد فرد بینشان شمال خود دو عدد(اگر‌فرد بودند) را چاپ کند.ضمنا نمی دانیم کدام عدد بزرگتر است
  ۲- ده عدد را گرفته و تعیین کند کدام زوج و کدام فرد است

  Reply
  • 10/21/2019 at 22:13
   Permalink

   سلام خسته نباشین این الگوریتم هایی که گذاشتین فایل پی دی اف ازشون ندارین؟

   Reply
 • 12/19/2018 at 13:46
  Permalink

  برنامه ای که سه عدد را به عنوان اضلاع یک مثلث از ورودی بگیرد و نوع مثلث را تعیین کنید.

  Reply
 • 12/19/2018 at 15:50
  Permalink

  سلام میشه سوال های زیرا به بصورت برنامه بنویسید؟؟؟
  1_سه عدد را به عنوان اضلاع یک مثلث از ورودی بگیرد و نوع مثلث را تعیین کنید.
  2_ سه عدد را از ورودی بگیرد و آن ها را به ترتیب نزولی چاپ کند(اعداد نمی توانند برابر باشند.)
  3_ دو عدد دلخواه را از ورودی بگیرد و اعداد مضرب ۳ بین این دو عدد را چاپ کن .
  4- دو عدد را بگیرد و با استفاده از ضرب های متوالی اولی را به توان دومی برساند .
  5- تعدادی عدد را تا گرفتن عدد ۱- (منفی یک) از ورودی گرفته و مجموع و میانگین آن ها را چاپ کند.
  6- یک عدد را بگیرد و مجموع ارقام آن را اعلام نماید .
  7- دو عدد را بگیرد و اعداد کامل میان آن را اعلام نماید . ( تعداد تام یا اعداد کامل اعدادی را گویند که مجموع خارج قسمتشان با خودش برابر باشد .)
  8- تعدادی کاراکتر را تا گرفتن نقطه از ورودی گرفته و تعداد هریک از کاراکترهای حرفی مشاهده شده را اعلام نماید . (تعدادی از خانه های همگن که منطقا پشت سرهم هستند و هرکدام جای مشخصی دارند آرایه گفته می شود)

  9- 100 عدد را بگیرد و در آرایه ای قرار دهد. سپس مجموع عناصر دارای اندیس فرد را با مجموع اعداد زوج مشاهده شده مقایسه کند.
  10- بدون استفاده از آرایه 100 عدد را بگیرد و عناصر دارای اندیس فرد مجموع اعداد زوج مشاهده شده مقایسه کند .
  11- عناصر یک ماتریس4×4 را بگیرد و سپس مجموع اعداد روی قطر اصلی را اعلام نماید .
  12- عددی را به عنوان شمارنده روزی از سال بگیرد و تعیین کند چه روزی از کدامین ماه سال می باشد؟
  13- روز و ماه و سال را بگیرد و بگوید چندمین ماه سال است؟
  14- تعدادی عدد را تا گرفتن عدد صفر از ورودی خوانده و میانگین و بزرگترین و کوچکترین آن ها را چاپ کند .
  15- عددی چند رقمی را از ورودی بگیرد و اولا تعداد رقم یک موجود در آن را بشمارد و ثانیا آن را معکوس(به صورت مقلوب) در آورده و نمایش دهد .
  16- یک رشته کاراکتری را گرفته و پرتکرارترین حرف صدادار آن را مشخص کند .
  17- 100 عدد را از ورودی گرفته و در آرایه ای ذخیره کند . سپس تعداد و مکان تکرار یک عدد دلخواه را در آرایه مشخص نماید.
  18- دو ماتریس3×3 از ورودی گرفته و مجموع آن ها را در ماتریس سومی ذخیره کرده سپس چاپ نماید.
  19- یک رشته کاراکتری را از ورودی بگیرد و تعداد کاراکترهای آن را اعلام کند .
  20- یک رشته را گرفته و عکس آن را چاپ کند.
  21- حاصل جمع زیر را محاسبه کند.
  S=1/2 – 2/3 + 3/4 _ 4/5 +….

  21- یک ماتریس را گرفته و متقارن بودن را آن را مشخص کند.
  22- یک عدد را از ورودی گرفته و تعداد هریک از ارقام صفر تا نه مشاهده شده در آن را به تفکیک اعلام نماید .

  Reply
 • 01/15/2019 at 09:05
  Permalink

  توضیحاتتون عالی بود ممنونم

  Reply
 • 02/13/2019 at 17:49
  Permalink

  باسلام و خسته نباشید.
  لطفا این دوتا رو حل کنین.
  ۱_برنامه ای بنویسید که اعداد را بگیرد و مقوبش را چاپ کند.
  ۲_برنامه ای بنویسید که پنج عدد بگیر و بزرگترین را چاپ کند.
  اگه امکانش هست به زبان فلوچارت میخواستم

  Reply
  • 11/08/2019 at 19:57
   Permalink

   سلام
   لطفا میشه این سوالو حل کنید
   الگوریتمی بنویسید که عددطبیعیnرااز ورودی دریافت و اعدادفرد کوچکتر یا مساویn را یکی یکی محاسبه و چاپ کند؟!

   Reply
 • 06/30/2019 at 12:48
  Permalink

  به کمک ارایه ها برنامه ای بنوسید که اعداد بسیار بزرگ را جمع کند و بدون آنکه اعداد رو خلاصه کند چاپ مثل (E+137)
  بدون استفاده از توابع سی شارپ
  برنامه بالا رو با ضرب بنویسید

  برنامه بالا رو با تقسیم بنویسید

  Reply
 • 10/04/2019 at 19:32
  Permalink

  البته باید مشخص بشه که عدد طبیعی باشد .

  Reply
 • 10/11/2019 at 11:47
  Permalink

  برنامه ای بنویسید که n عدد را خوانده تعداد و مجموع اعداد بزرگتر مساوی صفر و همچنین تعداد و مجموع اعدا منفی رو چاپ کند

  Reply
 • 10/12/2019 at 16:49
  Permalink

  سلام خسته نباشید
  می خواستم خواهش کنم برای نوشتن این برنامه کمکم کنین…تا قبل از دوازده شب امشب بیشتر وقت ندارم…
  برنامه ای بنویسید که مقدار دو متغیر را از ورودی بگیرد و بدون استفاده از ضرب و تقسیم، آنها را در هم ضرب یا تقسیم کند.
  ینی توی خود محیط برنامه که داریم می نویسیم، از عملگر / و * استفاده نکنیم ولی دو عددی که کاربر وارد می کنه ضرب و تقسیمش نمایش داده بشه در خروجی
  ممنون میشم سریع تر جواب بدین

  Reply
 • 10/15/2019 at 12:46
  Permalink

  میشه الگوریتمی که یک عدد را دریافت و سپس رشته ی ارقام آن را از آخر به اول بنویسد و به همراه خود عدد چاپ کند و حل کنید ؟

  Reply
 • 10/18/2019 at 12:46
  Permalink

  سلام فلوچارت این الگوریتم را میدانید؟
  الگوریتمی که یک عدد تصادفی در نظر بگیرد و کاربر به طور مداوم عدد حدسی خود را وارد کند اگر درست بود تبریک بگوید و اگر اشتباه بود بگوید که بزرگتر از عدد مورد نظر است یا کوچکتر در آخر تعداد حدس زده شده تا رسیدن به جواب را هم نشان دهد

  Reply
 • 10/19/2019 at 15:52
  Permalink

  سلام وخسته نباشید
  میشه جواب این رو بدید
  الگوریتمی بنویسید که a و b را از ورودی بخواند و حاصل تقسیم صحیح a بر b را ، بدون استفاده از عملگر تقسیم صحیح (/) ، چاپ کند.
  به زبان فارسی اگه میشه

  Reply
 • 10/19/2019 at 21:31
  Permalink

  سلام میشه حل اینو بگید ممنون میشم
  الگوریتمی بنویسیدکه حاصل تقسیم دوعددطبیعی ۲۳و۵رابااستفاده ازعملیات ریاضی محاسبه کرده ودرخروجی چاپ نماید؟(استفاده ازعملگرتقسیم مجاز نیست)

  Reply
 • 10/19/2019 at 22:00
  Permalink

  سلام میشه اینو حل کنید برام ؛
  الگوریتمی بنویسید که حاصل تقسیم دوعدد طبیعی ۲۳و۵رابا استفاده ازعملیات ریاضی محاسبه کرده و درخروجی چاپ کند (استفاده ازعملگر تقسیم مجاز نیست)

  Reply
 • 10/29/2019 at 10:44
  Permalink

  ميشه اينو ب زبان فارسي بيان كنيد
  الگوريتمي بنويسيد كه عدد N راازكاربر گرفته ومجموع زيررامحاسبه وچاپ كنيد
  S=1_2+3+…+N

  Reply
 • 10/31/2019 at 12:47
  Permalink

  سلام ببخشید میشه برنامه زیر رو به زبان cبنویسید
  برنامه ای بنویسید که تعدادی عدد مثبت بگیرد تا۱-
  اگر عددی جناس قلب بود ان را چاپ کند
  ماکزیمم و مینیمم ان هارا چاپ کند
  تعداد یکان های ۰،۱،۲،۳،۴،۵،۶،۷،۸،۹را چاپ کندباswitch

  Reply
 • 11/08/2019 at 15:41
  Permalink

  سلام از کجا میتونم همین الگورتیم ها رو به زبان سی شارپ پیدا کنم؟

  Reply
  • 01/17/2020 at 17:49
   Permalink

   زبان C# با زبان C++ تفاوت چندانی در الگوریتم های ساده ای که ما نوشتیم نداره
   در واقع خود الگوریتم که تفاوتی نداره این syntax نوشتاری هست که متفاوته
   مثلا توی C# شما میبایست از console.write به جای cout برای چاپ خروجی استفاده کنید.

   Reply
 • 11/08/2019 at 20:01
  Permalink

  الگوریتی بنویسیدکه زمانtبرحسب ثانیه رااز ورودی بگیرد و معین کند که چند ساعت چنددقیقه و چندثانیه است ؟!

  Reply
 • 11/09/2019 at 16:36
  Permalink

  سلام میتونیدلطف کنید این الگوریتم رو برام حل کنید
  برنامه ای بنویسید ک عددی را از ورودی دریافت کند و تعیین کند عدد چند رقی است اگر دورقمی بود توان دوم ان اگر عدد سه رقمی بود توان سوم ان در غیر این صورت خود عدد را چاپ کند
  بع زبان سی پلاس پلاس if , else

  Reply
 • 11/09/2019 at 19:01
  Permalink

  سلام میشه جواب این تمرین روبگین یابرام ایمیل کنید.دوعددصحیح راازکاربربگیردومقادیرآنهاراجابه جاکرده وچاپ کند واسه فردالازم دارم ممنون میشم

  Reply
 • 11/11/2019 at 23:41
  Permalink

  سلام خسته نباشید میشه این الگوریتم رو به زبان سی شارپ حل کنید
  حاصل ضرب اعداد فرد کوچک تر از200 و بزرگ تر از100 را به دست اورید

  Reply
 • 11/16/2019 at 13:32
  Permalink

  سلام وقت بخیر سوالی داشتم:
  برنامه ای بنویسید که بدون استفاده از عملگر تقسیم و باقی مانده، تفسیم دوعدد وباقی ماندشو حساب کنه؟ ب زبان c++

  Reply
 • 11/28/2019 at 12:10
  Permalink

  سلام میشه این الگوریتمو به زبان++c بنویسید
  برنامه ای بنویسید که یک عدد صحیح که تعداد ارقامش مشخص نیست بگیرد از کاربر بگیرد و هر رقم را به تعداد آن رقم چاپ کند

  Reply
  • 11/28/2019 at 12:12
   Permalink

   مثلا 563
   5:55555
   6:666666
   3:333

   Reply
 • 12/03/2019 at 12:33
  Permalink

  برنامه ایی میخواستم که یه عدد اعشاری بگیره و به صورت جدا گانه بنویسه مثلا ۱۳.۴۶ رو بگیره و به صورت ۱۳ و ۴۶ بنویسه

  Reply
 • 12/04/2019 at 10:47
  Permalink

  برنامه ای بنوبسیدکه اعداد بین بازهx ، yرا چاپ کند..ممنون میشم جوابش بهم بدین

  Reply
 • 12/06/2019 at 02:46
  Permalink

  سلام خیلی ممنون میشم کمک کنید تو یه مشکل بد جور گیر کردم .

  مسعله اینه: برنامه ای را بنویسید که عددی دریافت کند و زوج و فرد عدد را محاصبه کند اگر زوج بود با اعداد زوج ضرب شود اگر فرد بود به حروف آن عدد رو نمایش بده

  Reply
 • 12/06/2019 at 02:49
  Permalink

  با زبان c# با if و سویچ

  Reply
 • 12/08/2019 at 10:47
  Permalink

  سلام
  من الگوریتمی نوشتم برای اینکه اعداد داخل یک لیست رو جوری باهم جمع بزنه که حاصل جمع اون عداد از یک عدد خاص که از قبل تعریف شده بیشتر نباشه و تا جای ممکنه بتونه به اون عدد نزدیک باشه و تا قدری ادامه بده تا لیست خالی بشه اما حس میکنم روشی که من برای این مساله نوشتم میتونه که بهینه تر باشه ممنون میشم اگه راه حلی رو بهم پیشنهاد بدید اگر خواستید من الگوریتممو براتون شرح بدم که روش کارش به چه صورته

  Reply
 • 12/10/2019 at 03:53
  Permalink

  سلام خسته نباشید میشه این برنامه هارو به ترتیب برای من به زبان c++ حل کنید.
  1.برنامه ای بنویسید که یک مقدار صحیح غیر منفی را دریافت و فاکتوریل ان را محاسبه و چاپ کند.
  2.تابعی بنویسید که اشاره گرها برای جست وجوی ادرس یک عدد صحیح مفروض در یک ارایه استفاده کند اگر عدد مفروض پیدا شود تابع ادرس ان را برگرداند درعیر این صورت null را برگرداند.
  3.تابعی بنویسید که n اشاره گر به float دریافت کند و ارایه ای جدیدی برگرداند که شامل مقادیر ان n عدد float باشد.
  4.برنامه ای بنویسید که بااستفاده ازfunction template به نام min کوچکترین مقدار بین دو ارگومان را ازورودی مشخص کندبرنامه را برای ورودی های صحیح کاراکتر و اعشار بنویسید.
  ممنون میشم سریع جواب بدین

  Reply
 • 12/12/2019 at 22:47
  Permalink

  ببخشید الگوریتمی بنوسید که اعداد اول بین یک تا صد پیدا کنید

  Reply
 • 12/16/2019 at 23:10
  Permalink

  ماشین حساب طراحی کنید که ۲۰فانشن و هزار لاین کود داشته باشد

  Reply
 • 12/16/2019 at 23:22
  Permalink

  یک چند تا سول از الگوریتم دارم

  Reply
 • 12/16/2019 at 23:38
  Permalink

  سلام دوستان عزیز و ارجمند،
  چند تا مثال از الگوریتم دارم دوستا اگر حل نمایید ممنون
  میشوم،
  ۱- الگوریم بنویسید که n عدد طبیعی را یکی یکی سوال نموده و هر کدام که تام بودند، مجموع ارقامشان را محاسبه و چاپ نماید.
  ۲- الگوریتم بنویسید که این اطلاعات را برای چند فروشگاه بخواند : شماره فروشگاه و میزان فروش ماهیانه درسال اگر میزان فروش در سال کَمتر یا مساوی ۵۰۰۰۰۰ باشد، ۳٪ میزان فروش به فروشنده پرداخت میشود. اگر میزان فروش در سال بیش از ۵۰۰۰۰۰ و کَمتر از ۷۰۰۰۰۰ باشد، ۵٪ فروش به فروشنده داده خواهد شد. الگوریتم باید شماره فروشگاه، میزان فروش و میزان پرداختی به فروشنده را چاپ کند و در پایان شماره فروشگاهی که بیشترین فروش را دارد در خروجی چاپ کند.

  Reply
 • 12/17/2019 at 21:32
  Permalink

  سلام 2سوال دارم
  الگوریتمی بنویسید که n عدد صحیح را دریافت کرده و حداکثر و حداقل انها را چاپ کند.

  و
  اگلوریتمی بنویسید که یک عدد را دریافت کرده و فاکتور یل ان را مشخص کنید

  Reply
 • 01/13/2020 at 18:07
  Permalink

  من یه چندتا سوال داشتم میتونین تا فردا حلشون کنین

  Reply
 • 01/13/2020 at 18:10
  Permalink

  برنامه بنویسید یک رشته راگرفته وکلیه ارقام آنرا حذف کرده ونتیجه را چاپ کند
  برنامه بنویسید یک رشته را گرفته ومیانگین ارقام موجود در آنرا چاپ کند
  برنامه بنویسید رشته sوکارکترcراگرفته و محلهای موجود در c در sرا چاپ کند

  Reply
 • 02/13/2020 at 20:12
  Permalink

  سلام.ببخشید میشه الگوریتم این سوالو واسم بنویسید

  الگوریتمی بنوسید که اعداد متحابه کمتر از10000را تعیین کند.

  لطفا جوابشو بدین.تا فردا.ممنون

  Reply
 • 02/18/2020 at 22:42
  Permalink

  سلام.
  سوالم اینه الگوریتم برنامه ای که ۳عددراخوانده وبه ترتیب نزولی نشان دهد؟(لطف کنید به زبان فارسی بنویسید…منون.)

  Reply
 • 02/27/2020 at 21:39
  Permalink

  عددی از ورودی بگیرد و جای رقم اخر و اول را عوض کند و چاب کند

  Reply
 • 03/05/2020 at 01:53
  Permalink

  سلام خسته نباشید سوال اینه که برنامه بنویسد که ۳ عدد از کاربر بگیرد و انها را از کوچک به بزرگ مرتب نمایش دهد در برنامه ویژوال استودیو

  Reply
 • 03/05/2020 at 16:39
  Permalink

  سلام یه سوال دارم اگه امکانش هست اینو حل کنین
  در آرایه ای مفروض که اعداد از 1 تا 20 در آن قرار دارند الگوریتم را با فرض X=20 ردیابی نمایید.

  Reply
 • 03/29/2020 at 17:11
  Permalink

  سلام الگوریتمی رو میخوام بدست بیارم که مشابه این عدد 521186 رو که بهش بدم و چهار تا کد مشابه 966836 ، 764836 ،029612 ،783448 محاسبه کنه و یا بهتر بگم ارتباط بین عدد اولی با چار تا عدد دیگه چیه؟

  Reply
  • 04/17/2020 at 13:55
   Permalink

   با سلام
   سوالتون نامفهومه
   اول خودتون به زبان ریاضی مساله رو حل کنید بعد میتونم کمکتون کنم الگوریتم و کدش رو به زبان برنامه نویسی بنویسید.

   Reply
 • 04/16/2020 at 19:16
  Permalink

  سلام الگوریتمی که با استفاده از تعریف تابع تعداد اعداد سه رقمی با یکان غیر صفر رو چاپ کنه رو چطور باید نوشت؟

  Reply
 • 04/17/2020 at 12:02
  Permalink

  سلام
  برنامه ای بنویسید که به چند طریق میتوان عدد ۱۰۰۰ را با اعداد ۲۵۰,۵۰,۱۰۰ نوشت ؟؟
  در ++C
  برنامه ای که مجموع زیر را محاسبه و نمایش میدهد . s=1/1*2+2/2*3+3/3*4+…+n/n+1
  برنامه ی زیر مجموع را محاسبه کرده و نشان میدهد n عددی مثبت و زوج است .

  s=1+x^2/2!+x^4/4!+…+x^n/n!

  Reply
 • 04/22/2020 at 19:27
  Permalink

  سلام خیلی ممنون میشم اینو برام حل کنید
  الگوریتمی بنویسید یک عدد را از ورودی دریافت کند چنانچه عدد اول بود پیغام yesدرغیر اینصورت پیغام. Noرا چاپ کند

  Reply
 • 04/29/2020 at 22:45
  Permalink

  سلام لطفا این سوال رو جواب بدین
  ۱.مقدار طبیعی a را از ورودی بگیر
  ۲.مقدار c را برابر صفر قرار بده
  ۱.۳ مقدار a را برابر با خارج قسمت صحیح تقسیم aبر ۱۰ قرار بده
  ۲.۳ مقدار c را به علاوه یک کرده و در خروجی چاپ کن

  بعنوان مثال اگر ورودی ۲۰ خروجی الگوریتم برابر با ۲ خواهد بود،به طور کلی این الگوریتم برای عدد ورودی a چه چیزی را محاسبه می کند؟
  ممنون میشم جواب بدین

  Reply
  • 05/02/2020 at 11:04
   Permalink

   این الگوریتم تعداد ارقام عدد a را میشمارد. مثلا عدد 438 عددی سه رقمی است.

   Reply
 • 05/02/2020 at 11:40
  Permalink

  سلام خسته نباشید ادمین جان میخواستم ببینم شما جواب این سوالو میدونین تو زبانc
  الگوریتم صحت بررسی پرانتزها را به گونه ای تغییر دهید که علاوه بر پرانتز برای پریس و براکت نیز کار کند
  مثلا {a*(b-c)^)}/{q-r*(g+h)}

  Reply
 • 05/02/2020 at 15:24
  Permalink

  لطفا الگوریتم این رو به من بگید
  عددی صحیح رادریافت کرده واعداد انرا تک تک چاپ کند.

  Reply
 • 05/05/2020 at 17:03
  Permalink

  سلام خسته نباشید ممنون میشم سوال منم حل کنید
  برنامه‌ای بنویسید که  عدد  n را گرفته و متناسب با آن خروجی مطابق مثال زیر را تولید کند.
  مثال: اگر n=3 آنگاه خروجی زیر را داریم.
  1
  2    1
  3    2    1

  Reply
 • 05/05/2020 at 23:46
  Permalink

  سلام ادمین خسته نباشید ممنون میشم این سوالات را حل کنید
  1.برنامه ای بنویسید که 02 عدد صحیح مثبت را به عنوان ورودی دریافت کند و در آرایه A مرار دهد؛ سپس تعیین کند که چند عدد از این
  اعداد، عدد کامل
  هستند )با استفاده از متد مجزّا(.
  2 .برنامه ای بنویستید که 02 نمره یک دانشتجو را از ورودی دریافت کند؛ ستپس با استتااده از نوتتن کالس و متد کمترین نمره، بیشترین
  نمره و معدل او را محاسبه نماید و در خروجی نمایش دهد.

  3 .برنامه ای بنویسید که دو عدد صحیح مثبت m و n را از ورودی دریافت نماید و جدول ضرب n*m را در خروجی نمایش دهد.

  Reply
 • 05/07/2020 at 02:08
  Permalink

  سلام خسته نباشید ممنون میشم جوابای سوالات منو بدید نیاز دارم…

  Reply
 • 05/09/2020 at 19:46
  Permalink

  سلام خسته نباشید میشه لطفا اینا رو هم برای من حل کنید ممنون میشم
  الگوریتم و فلوچارتی را تدوین کنید که اسامی 100 نفر را که به یک میهمانی دعوت شده اند را بگیرد و سپس هر فردی که وارد می شوند اسم او را سوال کند. اگر جزء اسامی دعوت شده بود به او خوش آمد بگوید و در غیر این صورت بنویسد شما دعوت نشده اید.
  . الگوریتمی بنویسید که یک لیست N عنصری را در نظر گرفته وN عدد را بگیرد و عنصر اول را با عنصر آخر و عنصر دوم را با عنصر یکی مانده به آخر و به همین ترتیب تمام عناصر را جابه جا کند.
  . الگوریتمی بنویسید که لیست X به طول 100 را در نظر گرفته و اعداد فرد کوچکتر از 200 را از آخر به ترتیب در این 100 خانه ذخیره نماید.
  الگوریتم و فلوچارتی بنویسید که دو آرایه یک بعدی با تعداد اعضای دلخواه را دریافت کرده و حاصل جمع آنها را در یک آرایه یک بعدی جداگانه ذخیره نموده و نمایش دهد.
  (توضیح به صورت ذیل: C1 = A1+B1
  C2=A2+B2 و الی آخر)

  Reply
 • 05/24/2020 at 23:33
  Permalink

  لطفاً جواب این الگوریتم رو بدید ممنون
  مطلوب است نوشتن الگوریتمی که دو عدد از ورودی دریافت کند اگر عدد اول از عدد دوم بزرگتر بود حاصل ضرب آنها در غیر اینصورت مجموع آنها را چاپ کند

  Reply
 • 05/25/2020 at 00:11
  Permalink

  مطلوب است نوشتن الگوریتمی که دو عدد از ورودی دریافت
  کند اگر عدد اول از عدد دوم بزرگتر بود حاصل ضرب آنها در غیر این صورت مجموع آنها را چاپ کند
  لطفاً این الگوریتم رو پاسخ بدید .

  Reply
 • 07/27/2020 at 17:36
  Permalink

  سلام ممنون بابت این همه اطلاعات دستون درد نکنه واقعا خوب بود من یه سوال داشتم
  سوال:الگوریتمی بنویسید که به صورت مادام العمر منتظره دریافت دستور ازکاربر/ورودی باشد وپس ازدریافت آن را اجرا کند. ممنون اگه جوابدین لطفا بگین

  Reply
  • 09/18/2020 at 09:17
   Permalink

   دستوراتی مثل cin (در زبان c++) مادام العمر منتظر دریافت ورودی از کاربر هستند.

   Reply
 • 08/10/2020 at 09:43
  Permalink

  سلام این برنامه ها چه فرقی تو کد زدنشون دارن اگه میشه جفتشو بنویسین تا بفهمم
  ۱-مثلا ۱۰ تا عدد بگیریم و تعداد اعدادی که عدد ۷ توشون هستو نمایش بدیم
  ۲- ۱۰ عدد بگیریم و تعداد رقم های تکرار شده ۷ رو نمایش بدیم

  Reply
 • 08/17/2020 at 00:18
  Permalink

  سلام شما میتونید کمک کنید جواب سوالای امتحان برنامه نویسی c++ رو برام حل کنید؟ با تقبل هزینه!

  Reply
 • 08/24/2020 at 15:08
  Permalink

  سلام
  برنامه ای که بتونه یک رشته مثل Hello رو از کاربر بگیره بعد مثلا این سه ریز رشته داره مثلا he ,ll,o و بعدش بتونه بگه که کدوم ریز رشته از همه بزرگتره

  Reply
 • 09/09/2020 at 21:17
  Permalink

  سلام خسته نباشید 

  سوالی داشتم :

   الگوریتمی بنویسید که ضلع مربعی به طول 4 سانتی متر را دریافت نماید و مقدار مساحت آن را محاسبه نماید ؟

  می دونی چطور این سوال حل میشه ؟      به دو روش فارسی و ریاضی

  Reply
 • 09/22/2020 at 23:36
  Permalink

  سلام خسته ناشید
  یه سوال داشتم اگه میشه الگوریتم این سوال به صورت فارسی نویسید

  –الگوریتمی بنویسید معدل دانشجو رااز ورودی بخواند اگربزرگ تر از 18 بود پیغام excellentبگذارد؟

  Reply
 • 09/30/2020 at 21:06
  Permalink

  سلام خسته نباشید
  سوال داشتم:

  الگوریتمی بنویسید که بدون استفاده از عملگر تقسیم ، حاصل a/b محاسبه و چاپ کند (با استفاده از حلقه ی تکرار و عملگر تفریق)

  Reply
 • 10/02/2020 at 17:47
  Permalink

  سلام خسته نباشید میشه این رو به من جواب بدین:
  الگوریتمی بنویسید که اعداد سه رقمی که مضرب ۲ یا ۳ باشد را در خروجی نمایش دهد

  Reply
 • 10/02/2020 at 19:40
  Permalink

  سلام ببخشید من روندنمای الگوریتمی می خواستم که سن دو نفر را دریافت کند و اختلاف سن انهارا نشان دهد

  Reply
 • 10/02/2020 at 22:56
  Permalink

  سلام ببخشیدمیشه این الگوریتم روحل کنین؟
  الگوریتمی بنویسیدکه دهگان عددورودی رادرخروجی چاپ کند.

  Reply
 • 10/02/2020 at 23:00
  Permalink

  وهمچنین این سوال
  الگوریتمی بنویسیدکه عددی ازورودی بخواندکه باقی مانده ان عددبر7برابربا5بشود؟

  الگوریتمی بنویسیدکه عددی ازورودی بخواندومشخص کندبر3و5بتش پذیراست یانه؟

  Reply
 • 10/10/2020 at 12:05
  Permalink

  سلام میشه لطف کنید تو این سوال به من کمک کنید
  عدد ماه را از ورودی بگیرید و بگوییم خروجی اون ماه چند روزه است

  Reply
 • 10/18/2020 at 17:33
  Permalink

  جواب این را میخواستم
  الگوریتمی بنویسید ک 4 عدد ABCDبعنوان ورودی دریافت نماید واگر Aکوچکتر از CضبدرDبود مقدار A ضبدر 30و درغیر این صورت مقدار BضبدرDرامحاسبه و چاپ شود؟

  Reply
 • 10/19/2020 at 11:47
  Permalink

  میشه جواب این رو بدین؟ الگوریتمی بنویسید که ۳ عدد از کار بر بگیرد وبزرگ ترین ان ها را نمایش بدهد

  Reply
 • 10/19/2020 at 11:51
  Permalink

  میشه جواب این رو بدین ؟ الگوریتمی بنویسید که سه عدد از کار بر بگیرد وبزرگ ترین ان ها را نمایش دهد

  Reply
 • 10/22/2020 at 13:04
  Permalink

  سلام خسته نباشید این برنامه چجوری حل میشه میشه راهنمایی کرد ممنونم
  برنامه ای بنویسید که نمرات n دانشجو را دریافت نماید و میانگین نمرات کلاس را محاسبه نموده و همچنین مشخص نماید چه تعداد از دانشجویان نمره قبولی را کسب نموده اند. همچنین مشخص نماید که میانگین نمرات کلاس یک عدد تام هست یا خیر؟

  Reply
 • 10/22/2020 at 13:07
  Permalink

  الگوریتمی بنویسید که n عدد را یکی یکی از ورودی خوانده و بزرگترین عدد بین آن ها را مشخص و چاپ نماید و سپس مشخص نماید بزرگترین عدد آیا عدد اول است یا خیر ؟

  برنامه ای بنویسید که یک عدد را از ورودی دریافت نماید و فاکتوریل آن محاسبه و چاپ نماید. سپس جهت عدد به دست آمده مشخص نماید که آیا بر عدد 8 بخش پذیر است یا خیر و همچنین آیا زوج است یا فرد و نتیجه را چاپ نماید.
  بی زحمت این هاهم راهنمایی کنید ممنونم

  Reply
 • 11/03/2020 at 22:22
  Permalink

  سلام شب تون بخیر بخشید من سوالی داشتم
  این سوالو من نتونستم لطف می کنید جواب را با توضیح بگین
  برنامه ای بنویسید که اعداد از ۱تا ۲۰را چاپ نماید (با استفاده از حلقه for)

  Reply
 • 11/03/2020 at 22:23
  Permalink

  سلام شبتون بخیر ببخشید من سوالی داشتم
  این سوالو من نتونستم لطف می کنید جواب را با توضیح بدین
  برنامه ای بنویسید که اعداد از ۱تا ۲۰را چاپ نماید (با استفاده از حلقه for)

  Reply
 • 11/06/2020 at 12:38
  Permalink

  ۱ .روندنمایی رسم کنید که عدد صحیح و مثبت n را از ورودی دریافت کند و حاصلضرب اعداد فرد از ۱ تا n در خروجی
  چاپ کند.
  ۲ .روندنمایی رسم کنید که تعدادی عدد که پایان آنها با صفر مشخص میشود را از ورودی دریافت کند و
  الف) ماکزیمم آنها را محاسبه کرده و در خروجی چاپ کند.
  ب) میانگین آنها را محاسبه کرده و در خروجی چاپ کند.
  ج) واریانس آنها را محاسبه کرده و در خروجی چاپ کند.
  ۳ .روندنمایی رسم کنید که اعداد صحیح و مثبت m و n را از ورودی دریافت کند و m امین عدد اول بزرگتر از n را چاپ
  کند. ( به عنوان مثال با ورودی ۴ = m و ۳ = n باید ۱۳ چاپ شود.)
  ۴ .روندنمایی رسم کنید که یک عدد صحیح و مثبت حداکثر ۸ رقمی را از ورودی دریافت کند، اگر تعداد ارقام عدد زوج
  است حاصل جمع ارقام آنرا چاپ کند و اگر تعداد ارقام فرد است، رقم وسطی را صفر کند و عدد حاصل را چاپ کند. (به
  عنوان مثال برای ورودی ۲۱۳۰ عدد ۶ و برای ورودی ۱۲۸۳۴ عدد ۱۲۰۳۴ را چاپ کند.)
  اگه لطف کنین این سوالارو راهنمایی کنین ممنون میشم

  Reply
 • 11/11/2020 at 13:57
  Permalink

  سلام وقت بخیر میشه اینو به. زبان فارسی حل کنید
  الگوریتمی ارائه کنید که عددnرا دریافت کرده تشخیص دهد اول است یا خیر : عدد اول است که مقدار مقسوم علیه های ان 2باشد

  Reply
 • 11/13/2020 at 23:24
  Permalink

  سلام خسته نباشید ممنون میشم این الگوریتم رو برام حل کنین.
  فلوچارتی رسم کنید که عددی ۴ رقمی از ورودی گرفته و ۲ رقم سمت راست ان ماه را نشان دهد و ۲ رقم سمت چپ را سال چاپ کند …برای مثال اگر ورودی ۹۷۱۲ بودخروجی به صورت زیر باشد..
  12=Month
  Year=97

  Reply
 • 11/15/2020 at 11:45
  Permalink

  سلام میشه لطفا راجب مقلوب اعداد چند رقمی توضیح بدید..

  Reply
 • 11/19/2020 at 08:20
  Permalink

  سلام من دوتا سوال داشتم
  ۱_الگوریتمی بنویسید که ۱۰۰ عدد را با هم جمع کند و در خانه ای به نام sum ذخیره کند
  ۲_الگوریتمی بنویسید که بزرگترین مقدار یک آرایه ۲۰تایی را بیابد و در خانه ای به نام max ذخیره کند
  لطفا به ایمیلم ارسال کنید با تشکر

  Reply
 • 01/08/2021 at 17:46
  Permalink

  سلام برنامه ای با استفاده از bubblr sorce و6 عدد کوچکتر از 100 گرفته و بصورت صعودی چاپ کنه.میشه کسی کمک کنه .ممنون

  Reply

پاسخ دادن به Zahra لغو پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *