آموزش برنامه نویسی

برنامه نویسی

آموزش برنامه نویسی  برنامه نویسی مثل ساخت یک فیلم سینمایی است و برنامه نویس هم کارگردان فیلم است. تصویری که یک کارگردان از یک فیلم سینمایی دارد، با تصویر یک تماشاگر بسیار متفاوت است. یک تماشاگر سینما صرفاً رندر نهایی